• Makalalar
 • Sagdyn durmuş
 • Ýetginjekler dünýäsi

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

DAŞYNA "DÖKMEKLIK" GOWY USULMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (6 Ses)

jynsy terbiyeEýakulýasiýa wagty ýetende döli daşyna, ýagny jynshanadan daşyna "dökmeklik" göwreliligiň öňüni alyş usullaryna degişli edilýändir. Başgaça ol usuly "üzülen jynsy gatnaşyk" diýip atlandyrýarlar. Ýöne ol göwreliligiň öňüni almagyň ygtybarly usuly hasaplanyp bilmeýär, çünki dölden öň ujytdan bölünip çykýan suwuklykda hem erkeklik öýjükleri saklanyp we jyns ýollaryna düşüp, göwreliligi döredip bilýändir.

Döli daşyna dökmek erkek adamdan hem psihiki agramlylygy talap edýändir we jynsy gatnaşykdan onuň ünsüni sowup, lezzetlilik almaga päsgel berip biler.

Şeýle hem, "üzülen jynsy gatnaşyk" jynsy gatnaşyk arkaly geçýän kesellerden, şol sanda AIW-den goraýan däldir.

 • 1778 gezek okalan

ÝETIŞMEDIK OGLAN DÖKÜP BILÝÄRMI?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (10 Ses)

jynsy terbiyeEýakulýasiýa hadysasyny başgaça "döli dökmek", "dökmeklik” diýip hem ýönekeý atlandyrýarlar. Jynsy taýdan ýetişmek döwrüne girmedik oglan dökmäge ukyply bolmaýar. Jynsy gormonlaryň işlenilip çykarylmagy we jyns mäzlerinde dölüň emele gelip başlamagy, ereksiýanyň döräp başlamagy netijesinde eýakulýasiýanyň hem döremegi başlanyp bilýändir.

Dowamy

 • 1347 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.62 (13 Ses)

jynsy terbiyeIlkinji jynsy gatnaşyklarda köp mukdarda ganyň bölünip çykmagynyň hökmanlygy barada düşünje ýalňyş bolup durýandyr. Biziň öň belläp geçişimiz ýaly, gyzlyk perdesi nerw süýümlerinden we gan damarlaryndan ýbaratdyr. Eger birinji jynsy gatnaşykda gyzlyk perdäniň ýyrtylmagy gan damarlarynyň geçýän ýerine gabat gelse, onda biraz ganyň akmagy syn edilip bilner. Eger onuň ýyrtylan ýeri gan damarlarynyň garyp ýerine gabat gelse, gan gelmän, biraz nem ýa-da ganjymak nemli bölünip çykma görnüp bilýändir.

 • 1863 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (8 Ses)

jynsy terbiyeEýakulýasiýa jynsy gatnaşygy tamamlaýan hadysadyr. Eger ol jynsy gatnaşygy başlanmazdan öň ýa-da başlanandan tizden-tiz ýüze çyksa, onda ir döreýän eýakulýasiýany güman edip bolar. Lukmanlaryň bellemegine görä, jynsy gatnaşygyň birinji 1min. dowamynda bolup geçen eýakulýasiýa ir dörän hasaplanylýar.

Eger uly erkek adamlarda döreýän eýakulýasiýa urolog, seksopatolog lukmanyň maslahatyny we bejergisini talap edýän bolsa, ýetginjeklerde ir döreýän eýakulýasiýa kada hasaplanýar. Ýetginjeklerde endokrin ulgamyň işläp başlamagy, jyns gormonlaryň ýokary mukdarda işlenilip çykarylmagy, dyňzap gelýän seksual güýçlilik, jynsy gatnaşyklaryň seýrek geçirilmegi eýakulýasiýanyň ir döremegine getirip biler.

Ýetginjek döwri geçip, jynsy gatnaşyklar kadalaşandan soň, ir döreýän eýakulýasiýa bilen bagly kynçylyklar hem geçip bilýändir.

 • 1192 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.27 (11 Ses)

jynsy terbiyeKöp ýaş ýigitler, hatda uly adamlar hem dölüň gutaryp-gutarmazlygy barada ynjalyksyzlanýarlar. Dölüň erkek jyns agzalarynda emele gelmegi üznüksiz amala aşyrylýandy we onuň gutaryp galmagy baradaky gorkular esassyzdyr. Erkek jyns öýjükleri (spermatozoidler) ýumurtgajyklarda emele gelip, prostata mäziniň we tohum haltajygynyň bölüp çykarýan suwuklygyna düşýärler. Şeýdip erkek döli emele gelýändir.

Jynsy gatnaşykda, eýakulýasiýa netijesinde kadada 2-5 ml. mukdarda döl bölünip çykýandyr.

 • 1775 gezek okalan

OKUWA HÖWESLI ÝAŞLAR ÜÇIN

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.08 (12 Ses)

okajak.com intro

Saglyk redaksiýasy Okajak.com saýtynyň düýbüni tutujylar we dolandyryjalar bilen söhbetdeş boldy.

Bu başlangyjyňyzyň maksatlary barada aýdaýsaňyz. Websaýtyňyzda nähili maglumatlar bar?

Okajak: Türkmenistanda ýaşlaryň ýüzbe-ýüz bolýan esasy meseleleriniň biri ýokary okuw we stipendiýa mümkinçiliklerinden bihabarlylyk. Şeýle mümkinçilikleriň örän kändigine garamazdan, dürli sebäplere görä olaryň köpüsinden halkymyz habarsyz bolup galýar.

Dowamy

 • 1614 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.56 (9 Ses)

36 sebapsiz ereksiyaÝetginjeklikde hiç bir jynsy gatnaşyklara degişli sebäpsiz, öz-özünden ereksiýa (ujydyň gönelmegi) bolup bilýändir we bu ýagdaý ýetginjegi gorkuzmaly däldir.

Ýaş ýigit görmegeý gyzy görende, seksual manyly kitap okanda ýa-da kinofilme tomaşa edende, owadan gyzy ýa-da aýal bedenini göz öňüne getirende, ereksiýa döräp biler.

Dowamy

 • 2301 gezek okalan

EREKSIÝA WE EÝAKULÝASIÝA NÄME?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.39 (18 Ses)

35 ereksiya nameSen bu sözlere (olar latyn sözleridir) lukmançylyga degişli kitaplarda duş gelmegiň we düşünmezligiň mümkindir. Hakykatda bolsa, bu iki söz erkek adamynyň kadaly jynsy gatnaşyklary geçirmegini häsiýetlendirýän fiziologiki ýagdaýdyr.

Ereksiýa – erkek adamynyň gyjynmagynyň täsiri bilen ujydynyň gönelmegidir. Bu hadysa ujytda ýerleşýän gowak görnüşli bedenlere ganyň gelip, olaryň dolmagy netijesinde bolup geçýär. Ereksiýa bolmasa jynsy gatnaşygy geçirmek mümkin däldir.

Dowamy

 • 3637 gezek okalan

ILKINJI JYNSY GATNAŞYK AGYRLYMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.07 (15 Ses)

34 ilkinji gatnasyk agyrlymyIlkinji jynsy gatnaşyk gyzlyk perdäniň ýyrtylmagy sebäpli biraz agyryly duýgular bilen geçip biler. Ýöne bu hemişe agyrynyň boljakdygyny aňlatmaýar. Gyzlyk perde gan damarlaryny we nerw süýümlerini saklaýandyr. Eger ilkinji jynsy gatnaşykda ýyrtylma perdäniň nerw süýümleriniň köp ýygnanan ýerinden başlasa, bu agyryly duýgyny berip biler.

Dowamy

 • 4606 gezek okalan