Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AÝAKLARYŇ GYZMAGYNYŇ SEBÄPLERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.79 (14 Ses)

Hormatly okyjy!

Gündelik durmuşda oňaýsyz, dar aýakgaplaryň uzak wagt geýilmegi, uzak wagt aýak üstünde durulmagy, aýakgaplaryň, joraplaryň taýynlanan serişdelerine allergiki täsirliligiň döremegi aýakda gyzma duýgularynyň döremeginiň sebäpleri bolup bilerler.

Ondan başga-da, gijelerine, asuda ýagdaýda aýaklarda gan basyşy kadalaşyp, gyzma duýgusyny döredip biler, ýöne ol duýgy adam üçin oňaýsyzlygy döretmeýär.

Aýaklaryň gyzmagy aýaklaryň kömelekli ýokançlygynyň, warikoz keseliniň, tromboflebitiň, aýak gan damarlarynyň ateroskleroz keseliniň, neýropatiýanyň alamaty höküminde hem döräp bilýändir.

Aýaklaryň gyzmagyndan dynmak üçin aýaklary ýyly suw bilen sowuk suwda gezekleşdirip saklamak, ýörite satylýan gök palçygyň suw bilen garyndysyny, naşatyr spirti (50 ml.) bilen ösümlik ýagynyň (1 nahar çemçe) garyndysyny ýapgy görnüşinde ulanma, mentol saklaýan aýaklar üçin niýetlenen kremleri çalma peýdaly netijeleri berip biler.

Ýöne aýaklaryň gyzmagy dowamly häsiýetli bolup, başga alamatlar bilen utgaşýan bolsa, sebäbi anyklamak üçin lukmana ýüz tutmak netijeli bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2660 gezek okalan