Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

ENDOMETRIOZY NÄHILI BEJERIP BOLAR?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

endometrioz"Salam lukman! Meniň toý edenime 2 ýyl boldy. Aýalymda çaga galmandygy sebäpli barlaglardan geçmegi ýüregine düwdi. USB düşeninde çep we sag ýumurtgalyklaryň ikisinde hem endometrioid kista bar diýdiler: çep tarapda has ulurak – 5-6 sm, sagda biraz kiçi. Laparoskopiýa usuly arkaly kistany aýyrmagy maslahat berdiler. Emma men operasiýadan soň hem kistalaryň döräp biljekdigini eşitdim. Endometriod kistalary dermanlar bilen hem aýryp bolýarmy? Haýsy bejergi usuly netijeli bolarka?"

Saýtyň okyjysy.

"Biziň durmuş guranymyza 2 ýarym ýyl boldy. Toýuň ertesi güni gelnimiň garyn boşlugynda güýçli agyry döredi. USB barlagy gelnimde ululygy 2 sm bolan endometrioid kistanyň bardygyny görkezdi. Aý başysy gelmezden ozal garnyň ýellenmegi, güýçli agyrynyň döremegi, ýürek bulanma biynjalyk edýär. Aýbaşy gutarandan soň 6-8 günläp şokolad häsiýetli gan gelýär. Gelnim jynsy aragatnaşyk saklamakdan boýun gaçyrýar, çünki jynsy aragatnaşykda güýçli agyrynyň döreýändigini belleýär. Biz iki ýyldan bäri bejergi alsak hem üýtgeýän zat ýok. Gelnimde çaga galyp bilermikä ýa-da biz çagalar öýünden çaga almaly bolarysmy? Şu keseli nähili bejerip bolar?"

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 437 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.55 (11 Ses)

kesarewo kesimiHäzirki wagtda dünýä derejesinde ilkinji geçirlen kesarewo kesimi operasiýasyndan soň özbaşdak dogrumlaryň sany köpelýär we bu ýagdaýa adatdan daşary hadysa ýaly seredilmeýär. Günbatar alymlary ýatgysynda tyg yzy bolan göwrelileriň 60%-den 80%-ne çenlisiniň öz we çagasynyň saglygyna howp salmazdan özbaşdak dogrup biljekdiklerini subut etdiler. Russiýada häzirki wagtda ýatgyda tyg yzly göwrelileriň 30%-iň dogrumy tebigy ýol bilen geçirildi.

Jogaby oka

 • 5229 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.05 (92 Ses)

"Salam lukman! Meniň aýalymyň göwüsleri kiçi. Men hem, onuň özi hem olary ulaltmaga islegimiz bar. Olary nädip ulaldyp bolar?"

Saýtyň okyjysy.

"Salam hormatly lukmanlar! Men 25 ýaşymda. Durmuşa çykmadyk gyz. Boýum 166 sm. agramym 63 kg. Meni meniň göwüslerimiň kiçiligi utandyrýar. Göwnüme bolmasa, olar meniň ýaşyma görä ösmedik ýaly. Maňa maslahat bermegiňizi haýyş edýärin".

Saýtyň okyjysy.

"Göwüsleri ulaltmagyň çäreleri barada aýdyp geçseňiz minnetdar bolardyk. Bu sorag meniň halaýan gyzym we men üçin gaty wajyp. Sag boluň".

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 11487 gezek okalan

GÖWRELILIK GALYP BILERMIKÄ?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.07 (15 Ses)

Salam lukman. Men 28 ýaşymda, durmuşa çykanyma hem 8 aý boldy. Göwrämde çaga galanok. Lukmana görnüp, USB-dan geçdim. Mende aýal jyns agzalarynyň sowuklamasynyň we ýumurtgalyklarda kistanyň bardygyny aýtdylar we bejergi bellediler. Men metronidazol, azitromisin, flukonazol, dýufaston, bioselak dermanlaryny ulandym, ýöne entek netijäni göremok. Kista bolsa hem çaga galyp bilermikä?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5093 gezek okalan

ÝATGYNYŇ MIOMASYNYŇ BEJERGISI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (6 Ses)

"Salam lukman! Meniñ ejem 1972-nji ýylda doglan. Ol aýbaşysynyñ bozulyp, içiniň agyrmagy sebäpli ultrases barlagyny geçirdi. Ejemde 1,5 sm. ululykda ýatgynyň miomasyny anykladylar. Bejergi üçin himiki derman serişdelerini ulanman, 3 aýlap ot-çöplerden (lopuh, boýdane hem-de böwrek üçin niýetlenen otlar) ýasalan dermanlary içdi. Şolaryň miomanyň kiçelmegi ýa-da aýrylmagy üçin peýdasy barmy?"

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3704 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.71 (7 Ses)

Salam lukman. Meniň bir joram bar. Ol 19 ýaşynda. Onuň saglygynda şeýle bir kynçylyk döredi, ýöne ol lukmana ýüz tutmakdan çekinýär. Şonuň üçin meniň özüm size ýüz tutmaklygy makul bildim. Onuň göwüslerinde çişler bar, takmynan 7-8 sm. Olar agyrmansoň, ol gezip ýörüpdir. Ýöne indi olar agyryp biynjalyk edensoň, ol mammografiýa barlagyny geçmegi ýüregine düwdi. Ol näme etse gowy bolarka? Ol siziň maslahatyňyza mätäç.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4150 gezek okalan

ÝUMURTGALYGYŇ KISTASYNYŇ BEJERGISI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.62 (13 Ses)

Salam lukman! Menin ýumurtgalygymda kistanyň bardygyny anykladylar we regulon atly dermany içmelidigimi aytdylar. Şu dermany içsem, geljekde göwreli bolmagyma zyýany bolmazmy?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3917 gezek okalan