Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

ÇAKYZANYŇ SEBÄBI NÄME?

  • Lukman
1 1 1 1 1

cakyza keseli"Salam hormatly lukman! Men 29 ýaşymda, mende çakyza diýen kesel bar. Onuň tutan wagty gözüm garaňkylap we erbet kelläm agyryp, iýen naharlamy gaýtarýan. Çagalykda maşgala lukmanym ulaldygymça aýryljakdygyny aýtsa-da, keselim geçenok. Hiç bir lukmandan netijeli maslahat alyp bilmedim. Käwagt ýygy tutýan, käwagtlar ýylda bir- iki gezek tutýan wagty hem bolýar. Meniň ozal geçiren keselim ýok. Ýol-ulag hadysasyna sezewar bolmadym. Bu keseliň sebäbi nämedenkä?”

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 385 gezek okalan

LALLYK TOHUM YZARLAÝARMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

 "Salam hormatly lukman! Meniň aýalymyň kakasy gepläp bilmeýär – lal kesel. Ejesi eşidenok. Aýalymyň özi kesel däl. Biziň çagalarymyza şol keseller geçip bilermi?"

Saýtyň okyjysy.

***********

Jogaby oka

  • 1422 gezek okalan

OKYJYDAN: BIZIŇ HAJATHANA ÝAGDAÝYMYZ

  • Okyjydan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (26 Ses)

bizin hajathanamyzÝUNISEF (UNICEF) halkara guramasynyň hasabatyna görä, dünýäniň ilatynyň üçden bir bölegi, ýagny 2,4 milliarddan gowrak adam hajatyny arassa hajathanada kanagatlandyryp bilmeýär – ýa olaryň öýünde hajathana ýok ýa-da hajathanalary arassaçylyk standartlaryna laýyk gurulmadyk.

Meniň ýaşaýan we işleýän şäherim hem şol sana girýärmikä diýýärin. Anyk mysallarda aýtsam:

Dowamy

  • 5012 gezek okalan

SUW ÇILIMI PEÝDALYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (15 Ses)

suw cilimi peydalymySuw çilimi (kalýan) – sorulýan tüssäni sowatmaga we çyglandyrmaga mümkinçilik berýän, çilim çekmek üçin niýetlenen gapdyr. Çykýan tüssäni süzmek üçin suw çilimine suw, çakyr ýa-da özboluşly tagam almak üçin başga taýynlanan suwuklyklary guýýarlar. Suwly gaba turbajyk sokulyp, ondan tüsse suwa barýandyr we başga turbajykdan çykarylyp tüsse çilim çekýäniň öýkenine düşýändir.

Jogaby oka

  • 5401 gezek okalan