Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.55 (53 Ses)

Salam hormatly lukman! Men witaminleriň peýdalylygy barada köp eşidýärin. Şolaryň görnüşleri barada maglumat berseňiz minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Salam lukman! Bedende witamin ýetmezçiligi dörände nähili alamatlar döräp biler? Olaryň umumy alamaty barmyka? Soragyma jogap berseňiz Sizden hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Witaminleriň saglygy saklamakda wajyp ornunyň bardygyny lukmanlar bize ündeýän bolsalar, gazet-žurnallar olar baradaky maglumaty häli-şindi ýetirip durýarlar. Lukman tarapyndan bellenilen, dürli gerdejikler ýa-da sanjym görnüşinde öndürilen witaminleri, biz saglygymyzy berkitmek üçin kadaly kabul etmäge çalyşýarys.

Jogaby oka

 • 17489 gezek okalan

KISEL ZYÝANLYMYKA?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (3 Ses)

Salam lukman! Kiseliň erkeklerde jynsy gowşaklygy döredýänligi barada täsin habar eşitdim. Bu dogrudan hem şeýlemikä? Siziň pikiriňiz gyzyklandyrýar.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3461 gezek okalan

SÜÝT ÖNÜMLERINIŇ PEÝDASY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.08 (12 Ses)

 

 

Salam, hormatly lukman! Maňa süýt önümleriniň peýdasy barada maslahat bermegiňizi haýyş edýärin. Olar haýsy kesellerde peýdaly? Olary nähili ulanmaly? Şular barada giňişleýin maslahat bermegiňizi haýyş edýärin.

Hormat bilen, saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5088 gezek okalan

DUZ IÝMEK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

Adam duzly naharlary köp iýse, agyz boşlugynyň nemli örtügine nädip zyýan ýetýär?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3191 gezek okalan

PIWO?...

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.89 (9 Ses)

Salam, saýtyň lukmanlary! Nesip bolsa, ýene-de tomus geler. Onsoň öňden gelýän piwo içişlik hem başlar. Men henize çenli piwo içip göremok, ýöne içäýsem diýip pikirlenýarin. Onuň zyýany, eger bar bolsa, peýdasy, ony häýsy möçberde içip bolýandygy barada gürrüň berseňiz hoşal bolardyk.

Saýtyň okyjysy.

Hormatly okyjy!

Gadym zamanlardan bäri, piwo içgisine işdäňi açýan, fiziki ösüşi tijendirýän hem-de saglygy berkidýän serişde hökmünde seredipdirler.

Biziň döwrümizde piwo öz düzümi, tagamy, reňki we bedene edýän täsiri bilen has tapawutlanýan bolsa-da, barlagçylar onuň köpsanly taraplaryny belleýärler:

Jogaby oka

 • 4611 gezek okalan

ETI KÖP IÝMEKLIK ZYÝANLYMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (7 Ses)

Salam, hormatly lukman! Öýde, toýlarda etli naharlary iýmegi halaýan, olara bolan işdämem uly. Il arasynda "eti köp iýseň, basym gararsyň" diýip aýdýarlar. Dogrudan-da, eti köp iýmek zyýanlymyka? Şu barada giňişleýin jogap berseňiz, hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3847 gezek okalan

KOKA-KOLA IÇGISI ZYÝANLYMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men 20 yaşymda, il arasynda koka-kola atly içgisi adam saglygyna zyýanly diyen gürrüňlere köp duş gelýän. Emma şol gürrüňe garamazdan, gündelik naharyň ýany bilen içýän. Eger bu içgi zyýanly bolsa, men ony içjek däl. Koka-kola içgisi barada maslahar berseňiz, örän hoşal bolardyk.

Serdar.

Jogaby oka

 • 3805 gezek okalan

DEŇIZ TÜWÜSI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

 

Salam Lukman! Meni deňiz tüwüsi gyzyklandyrýar. Şol hakynda giňişleýin maglumat bermegiňizi haýyş edýärin. Ol halkyň arasynda giňden ulanylýar, hakykatdan hem, onuň saglyga peýdasy barmy?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3693 gezek okalan
 • 1
 • 2