Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝÜREGIŇ DOGA KEMÇILIGI HOWPLUMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (10 Ses)

"Salam hormatly lukman! Men 23 ýaşymda. Meniň ýüregime geçirlen elektrokardiografiýa barlagynyň netijesi – "ýüregin dogabitdi kemçiligi, Alynýüregara germew defekty". Bu kesel howplumy? Şu kesel barada anyk maglumat we maslahat bermegiňizi haýyş edýärin".

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3609 gezek okalan

GAN TABŞYRMA DÜZGÜNLERI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.57 (7 Ses)

Salam lukman! Men bir gün gan tabşyrmaga bardym. Lukman meniň agramym bilen gyzyklananda, men agramymyň 54-55 kg. aýtdym. Lukman meniň agramymyň ýetmeýändigini aýdyp, gan tabşyrmaga rugsat bermedi. Gan tabşyrmak üçin beden agramynyň görkezijileri şeýle wajypmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3018 gezek okalan

ÝÜREK NÄME ÜÇIN ÇALT URÝAR?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.21 (14 Ses)

Salam lukman! Meniñ ýüregim çalt urýar. Barlagdan geçenimde ýüregimiň 130 gezege çenli çalt urýandygyny anykladylar. Men 2gezek özümden gidip hem ýykyldym. Şondan soñ hassahanada bejergi aldym. Ýöne häzir hem ýüregimiň çalt urýanyny duýýaryn. Onuň sebäbiniň anginadygyny anyklap, ony aýyrtmagy maslahat berdiler. Ýürek çalt urup dursa zyýanlymyka? Infarkt ya-da başga durli keseller döräp bilýarmika?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5070 gezek okalan

AÝAGYM AGYRÝAR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.20 (5 Ses)

Hormatly lukman! Men 53 ýaşyndaky aýal maşgala. Aýaklarymyň damarlary agyrýar. Lukmanlar operasiýa etmegi maslahat berdiler. Ýöne men operasiýa etdirmekden gorkýaryn. Siz maňa nähili maslahat berip bilersiňiz?

Saýtyň okyjysy, Maýagözel.

Jogaby oka

 • 4292 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.27 (11 Ses)

Salam hormatly lukman! "Miokardyň gipoksiýasy" düşünjesi barada has giňişleýin gürrüň berseňiz minnetdar bolardyk.

Saýtyň okyjysy, Şatlyk.


Ýürek myşsasynda döreýän kislorod ýetmezçiligi (miokardyň gipoksiýasy) dürli sebäplere görä ýüze çykyp, bu ahwalat myşsa öýjükleriniň ölmegine getirýän howply ýagdaýdyr. Şeýle ýagdaý ýüregiň işemiýa (gan aýlanşygynyň ýetmezçiligi), ýürek myşsasynyň infarkty, ýüregagyry (stenokardiýa), miokardit keselleriniň alamaty höküminde döräp bilýändir.

Jogaby oka

 • 3854 gezek okalan

ÝÜREGIM AGYRÝAR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.08 (12 Ses)

Salam lukman! Men 23 ýaşymda. 3 çagam bar. Meniň ýüregim agyryp başlady. EKG barlagdan geçenimde "çep garynjygyň gipertrofiýa alamaty" diýen jogaby berdiler. Bu gorkulymyka? Siziň maslahatyňyz gerek.

Saýtyň okyjysy, Mahym.

Jogaby oka

 • 5538 gezek okalan

MENIŇ AGAM NÄME ÜÇIN SEMRÄNOK?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.25 (4 Ses)

Salam, hormatly lukman! Meniň agam 2 gezek infarkt geçirdi. Şondan soň ol semränok. Ol nädip semräp bilerkä? Maslahat bermegiňizi haýyş edýärin. Jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Minnetdarlyk bilen, saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3438 gezek okalan
 • 1
 • 2