Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

ÝÜREGIŇ DOGA KEMÇILIGI HOWPLUMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (10 Ses)

"Salam hormatly lukman! Men 23 ýaşymda. Meniň ýüregime geçirlen elektrokardiografiýa barlagynyň netijesi – "ýüregin dogabitdi kemçiligi, Alynýüregara germew defekty". Bu kesel howplumy? Şu kesel barada anyk maglumat we maslahat bermegiňizi haýyş edýärin".

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4120 gezek okalan

GAN TABŞYRMA DÜZGÜNLERI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.57 (7 Ses)

Salam lukman! Men bir gün gan tabşyrmaga bardym. Lukman meniň agramym bilen gyzyklananda, men agramymyň 54-55 kg. aýtdym. Lukman meniň agramymyň ýetmeýändigini aýdyp, gan tabşyrmaga rugsat bermedi. Gan tabşyrmak üçin beden agramynyň görkezijileri şeýle wajypmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3576 gezek okalan

ÝÜREK NÄME ÜÇIN ÇALT URÝAR?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.27 (15 Ses)

Salam lukman! Meniñ ýüregim çalt urýar. Barlagdan geçenimde ýüregimiň 130 gezege çenli çalt urýandygyny anykladylar. Men 2gezek özümden gidip hem ýykyldym. Şondan soñ hassahanada bejergi aldym. Ýöne häzir hem ýüregimiň çalt urýanyny duýýaryn. Onuň sebäbiniň anginadygyny anyklap, ony aýyrtmagy maslahat berdiler. Ýürek çalt urup dursa zyýanlymyka? Infarkt ya-da başga durli keseller döräp bilýarmika?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5897 gezek okalan

AÝAGYM AGYRÝAR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.20 (5 Ses)

Hormatly lukman! Men 53 ýaşyndaky aýal maşgala. Aýaklarymyň damarlary agyrýar. Lukmanlar operasiýa etmegi maslahat berdiler. Ýöne men operasiýa etdirmekden gorkýaryn. Siz maňa nähili maslahat berip bilersiňiz?

Saýtyň okyjysy, Maýagözel.

Jogaby oka

 • 4794 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.27 (11 Ses)

Salam hormatly lukman! "Miokardyň gipoksiýasy" düşünjesi barada has giňişleýin gürrüň berseňiz minnetdar bolardyk.

Saýtyň okyjysy, Şatlyk.


Ýürek myşsasynda döreýän kislorod ýetmezçiligi (miokardyň gipoksiýasy) dürli sebäplere görä ýüze çykyp, bu ahwalat myşsa öýjükleriniň ölmegine getirýän howply ýagdaýdyr. Şeýle ýagdaý ýüregiň işemiýa (gan aýlanşygynyň ýetmezçiligi), ýürek myşsasynyň infarkty, ýüregagyry (stenokardiýa), miokardit keselleriniň alamaty höküminde döräp bilýändir.

Jogaby oka

 • 4297 gezek okalan

ÝÜREGIM AGYRÝAR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.08 (12 Ses)

Salam lukman! Men 23 ýaşymda. 3 çagam bar. Meniň ýüregim agyryp başlady. EKG barlagdan geçenimde "çep garynjygyň gipertrofiýa alamaty" diýen jogaby berdiler. Bu gorkulymyka? Siziň maslahatyňyz gerek.

Saýtyň okyjysy, Mahym.

Jogaby oka

 • 6159 gezek okalan

MENIŇ AGAM NÄME ÜÇIN SEMRÄNOK?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.25 (4 Ses)

Salam, hormatly lukman! Meniň agam 2 gezek infarkt geçirdi. Şondan soň ol semränok. Ol nädip semräp bilerkä? Maslahat bermegiňizi haýyş edýärin. Jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Minnetdarlyk bilen, saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3822 gezek okalan
 • 1
 • 2