Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

GARA BASMA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (6 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men gije ýatanymda ukuda wagtym birden demim tutulýar-da, oýanjak bolup, oýanyp bilmän kösenip ýatýan. Şeýle ýagdaý "gara basma" keseli bolýarmy? Şeýle ýagdaýlarda men daş-töweregimdäki sesleri eşidýarin, meni biri oýandyrsa, tiz oýanýaryn, ýöne iç oýarmasa, kösenýärin we birden tisginip oýanýaryn. Gaýrat edip, şu ýagdaýdan saplanmak üçin degişli maslahatlary bermegi haýyş edýärin. Men dogrudan-da, Siziň maslaatyňyza mätäç, sebäbi bu ýagdaý meni gaty alada goýýar. Jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 5075 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.73 (11 Ses)

Salam, gadyrly lukman! Öýken keselleri barada giňişleýin gürrüň beräýseňiz minnetdar bolardyk. Kähalatlarda gyşyň içinde dümewleýän we erbet üsgülewük gurşap alýar. Üsgürenimde gursagym agyrýar. Maňa munuň bronhitdigini aýtdylar. Eger ol şeýle bolsa, bu howplumy? Muny bejerip bolarmy? Näme dermanlary maslahat berýäňiz.

Aşyrhan.

Jogaby oka

  • 7527 gezek okalan

DEM ALYŞ ULGAMY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

Salam, hormatly lukman! Üsgülewňge garşy gakylyk gopduryjy serişdeler barada gürrüň berseňiz hoşal bolardyk.

                                       Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 5401 gezek okalan