Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GLAUKOMANY NÄDIP BEJERMELI?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

Salam lukman! Size şeýleräk bir sowalym bar. Meniň iki gözüme hem glaukoma (garasuw inmek) kesel kesgidi goýuldy. Men Timolol (ilki 0,25, soňam 0,5) damja dermanyny 2006-njy ýyldan bäri damdyryp gelýän. Özüm häzir 28 ýaşymda. Gözümiň basyşy 28-den pese düşenok. Men gözümiň basyşynyň 18-e çenli peselmegini isleýärin. Men munuň üçin nämeleri etmelikäm?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2147 gezek okalan

GÖZÜMIŇ GÖRŞI PESELÝÄR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.29 (14 Ses)

Salam lukman! Men göz lukmanynyň barlagyndan soň gözümin görşüniň - 0,5% peselendigini bildim. Bejermek üçin damja ulanýaryn, ýöne ol kän peýda berip baranok. Men ýene önküm ýaly görmek üçin nämeleri etsem gowy bolarka? Äýnek dakynmana utanýaryn. Maslahat bermegiňizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3077 gezek okalan

GÖZÜŇ ÝYGY GYRPYLMAGY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 2.00 (4 Ses)

Hormatly lukman! 1 ýyl bäri meniň gözlerim bolmalysyndan ýygy gyrpylýar. Şol sebäpden köpçülik ýerlerinde özümi oňaýsyz duýýaryn. Bu ýagdaýyň sebäbi nerw sowuklamasyndanmyka ýa-da göterilýän telefonlara köp seredilmeginden? Maňa maslahat berseňiz minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy, Babaguly.

Jogaby oka

 • 1625 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.17 (12 Ses)

Salam, hormatly lukman! Menin sag gözüm 3 günden bäri gyzaryp hem ýaşaryp dur. Gözümiň üstünden basamda agyrýar. Gözüme hiç zat düşmedi. Damdyrylýan dermanlaram damdyrdym (siprolet) emma peýda etmedi. Maňa näme etmelidigini tizräk aýtsaňyz, hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2655 gezek okalan

ÝORKA

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (2 Ses)

Salam, hormatly lukman! Göz ýorkasyny lazer operasiýasy arkaly aýyrmak barada düşündiriş berseňiz minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 1955 gezek okalan

ASTIGMATIZM

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (2 Ses)

Salam, hormatly lukman! Gözüň astigmatizm keselini nädip bejermelidigi barada giňişleýin gürrüň berseňiz, hoşal bolardyk. Jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Muhammet.

Jogaby oka

 • 1968 gezek okalan
 • 1
 • 2