Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.94 (16 Ses)

"Meniň gelnim göwreli. Göwreliligiň 15-nji hepdesinde bedeninde gijilewik alamatlary peyda boldy. Gowrelilik dowrunde gözegçilik edýän lukmana ýüz tutduk. Ol  gelnime kalsiy glýukonat gerdejiklerini günde 3 gezekden 10 gün içmegi maslahat berdi. Gelnim olary kabul etdi, emma gijilewige peýda etmedi. Ondan soň dermatolog lukmanyna ýüz tutanymyzda, ol gelnimiň ganynyň arassadygyny aýtdy we benzilbenzoat melhemini ulanmagy belledi hem-de kömek etmedik ýagdaýynda gijilewigiň göwrelilikden bolup bilmeginiň ähtimaldygyny duýdurdy. Göwrelilikde döreýän gijilewigiň çaga zyýany barmy?"

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4591 gezek okalan

ŞOWLULYGA GETIRJEK ÇÄRELER

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.29 (14 Ses)

Salam lukman. Meniň durmuşa çykanyma 5 ýyl bolup barýar. Durmuşa çykanymdan 2 ýyl soň göwramde caga galdy. Göwreliligiň 9 aýyndan alanymda içimden sanjy tutup başlady we biz dogrum öýüne baranymyzda, çagamyň içimde ölendigini aýtdylar. Ondan bäri 2 ýyl geçdi, ýöne göwrämde çaga galanok. Onuň sebäbi nämeden bolup biler?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5076 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (6 Ses)

"Salam lukman. Meniñ 2 aýlyk çagam bar. Çep göwsüm bilen emdirip bilemok, emdirsem tirse-tirse ýarylýar we emzik içine gidýär. Bu nämeden şeýle bolup biler? Ýöne göwsümde gatylyk ýok. Men çaga emdirýän döwrüm bejergi alyp bilerinmi?"

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3542 gezek okalan

IÇIŇ GATAMAGY WE GÖWRELILIK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.56 (18 Ses)

Hormatly lukman! Men bir aýlyk göwreli. Içimiň gatamagyndan kösenýärin. Bu döwürde içiňi ýöreder ýaly nähili dermanlardan peýdalanmak howpsuz?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 6012 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.25 (51 Ses)

Salam hormatly lukman! Allaha Şükür, ýañy-ýakynda biziñ gyzjagazymyz boldy. Şu wagt 20 günlük. Enâniñ süýdüniň yzygiderli inmegi üçin nähili düzgünlere eýermelidigini aýdyp berseňiz Sizden hoşal bolardyk.

Saýtyň okyjysy.

Salam lukman! Biziň 3 aýlyk gyzymyz bar we ol ene süýdi bilen iýmitlenýär. Soňky günler göwnümize bolmasa ene süýdi ýetmeýän ýaly bolup dur. Ony men aýalymyň gaty ýadaýandygy bilen baglanyşdyrýan. Ene süýdüni köpeltmek üçin nämeler etmelikä?

Saýtyň okyjysy.

Dowamy

 • 10191 gezek okalan

GINIPRAL DERMANY BARADA MAGLUMAT

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.40 (5 Ses)

Salam Lukman! Menin gelnim göwreli we käbir sebäplere görä hassahanada bejergi aldy. Hassahanadan çykandan son lukman gelnime, Dinepral gerdejiklerini içmegini maslahat beripdir, ýöne ähli dermanhanalara aýlandym welin Ginipral gerdejikleriniň barlygyny, Dinepral dermanynyň ýoklugyny aytdylar. Şu maslahat berlen gerdejikler barmyka we ulanylanda olaryň täsirleri nähilikä?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4811 gezek okalan

GÖWRELILIK WE JYNSY GATNAŞYKLAR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.03 (29 Ses)

Salam lukman! Bizden çaga bolmaýanlygy sebäpli, gelnim emeli tohumlandyrma esasynda göwreli boldy. Häzir göwreliligiň 7-nji hepdesi dowam edýär. Göwrelilik döwründe jynsy gatnaşyk çaga üçin hökmanmyka? Barlaglar meniň dölümiň hiliniň pesligini görkezdi. Jynsy gatnaşyk wagty ol çaga zyýan ýetirip bilmezmi?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 13602 gezek okalan