Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

ÝAPYK SARYGETIRME HOWPLUMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.38 (16 Ses)

Salam lukman! Men elimde çiş döränligi sebäpli, kesdirmek üçin onkolog lukmanynyň barlagyndan geçmeli boldum. Onuň üçin USB-dan geçdim we şol çiş yerden suwuklyk aldyrdym. Ahyrynda bolsa gan tabşyrdym. Barlag ganyñ düzüminde sarygetirmäniň bardygyny kesgitledi. Meni ýokanç keseller lukmanynyň maslahaty we operasiýanyň geçirilmegine rugsady almak üçin ýokanç keseller keselhanasyna iberdiler. Barlaglar ganymda 4 müň töweregi mukdarda wirusyň bardygyny görkezdi. "Yapyk sary bar" diýdiler. Men erbet howsala düşdüm. Ol kesel aslynda ölüm howplumyş. Meñ 24 ýaşymda. Keseliñ alamatlary heniz mende yüze çykmady. Sizden maslahat soraýan. Yapyk sary keseli howplumy we ondan gutulmagyñ alajy bolarmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 6541 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (4 Ses)

Salam Lukman! Jynsym oglan, özüm hem öýlenmedik. Men çaga wagtymda (4-8 yaş aralygynda) 1-2 gezek hapgyrtma keselini geçirdim. Adamlaryñ aýdyşlaryna görä, hapgyrtma çykaran adam önelgesiz galýar, ýagny çagasy bolmaýar. Indi men näçe ýyl bäri şu barada pikirlenip gelýärin. Dogrudan hem hapgyrtma geçiren adam önelgesiz galýarmy hem-de bu kesel adamda nämeden döreýär?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3321 gezek okalan

AIW WE SPIRTLI IÇGI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.83 (6 Ses)

Salam hormatly lukman! Menin dostumda AIW wirusy bar. Bejergi alanyna 5-6 ay töweregi boldy. Käte-käte spirtli içgi içse wirus güýjäp bilermi? Eger bolyan bolsa, her bejergiden soňra naçe wagtdan içse bolyar? Ýenede bellemeli zat, ýüzünden düwürtik cykyp yzy galyar, saçy düşyar. Bular hem AIW wirusyndan bolup bilermi? Şular barada giňişleyin düşündirmeginizi sizden haýyş edýäris.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3384 gezek okalan

DODAK UÇUGY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Salam lukman! Men 21 ýaşymda. Ýygy-ýygydan dodagymdan uçuk çykýar. Uçuk öň dodagymdan çykýan bolsa, indi ol onuň töweregine hem ýaýraýar. Uçuk çykanda boýnumyň aşagyndaky mäzler hem ulalýar. Indi birnäçe ýyldan bäri olaryň döremesi ýygylaşyp, olar gurandan soň, dodagymyň derisi soýlup dur. Men uçuklaryň yzyny aýyrmak üçin nämeler etsem gowy bolarka? Mende uçuklaryň çykmagy içimiň gyzmasyndanmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3659 gezek okalan

SOGULJANDAN NÄDIP DYNMALY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.40 (5 Ses)

Salam hormatly lukman! Men häzir 17 ýaşymda. Meniň içimde soguljanyň (gurçugyň) bardygy sebäpli, näçe iýsem hem semräp bilemok. Bu keselden gutulyp bolarmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4497 gezek okalan

AIW WE MAŞGALA DURMUŞY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (3 Ses)

Salam hormatly lukman! Meniň söýgüli gyzymda AIW wirusy bar. Nesip bolsa, basym bagt toýuny tutmaly. Eger  ol toýdan öň keseliň bejergisini alsa, bu kesel maňa hem geçip bilermi? Geljekde dogjak çaga keseliň zyýany barmy? Kesel maňa ýokuşan ýagdaýynda hem bejergi alyp dursam, saglyk üçin zyýany uly bolarmyka? Şu soraglara giňişleýin jogap bermegiňizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4455 gezek okalan

BRUSELLÝOZ KESELI NÄME?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.17 (6 Ses)

Salam, hormatly lukman!

Oba ýerinde dostlarymyñ biri çopançylyk bilen mesgullanyp goýun bakýar. Ol brusellýozym bar diýýär. Arasynda bejergi hem alýar öýdýän. Eýsem bu nähili kesel? Ýokançlymyka? Bejergisi, öñüni alys, goranyş çäreleri nähili? Şular barada giñişleýin düşündiriş berseñiz, esasan hem oba adamlary üçin peýdaly bolardy.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4463 gezek okalan
 • 1
 • 2