Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KÖMEK EDIŇ!

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.33 (3 Ses)

Hormatly okyjy!

Siz öz hatyňyzda newrolog lukmanynyň geçiren goşmaça barlaglary we çak eden kesel kesgidi barada maglumat bermeýärsiňiz.

Eger lukman kelle çanagynyň ulalmagyna getirýän keselleri güman eden bolsa, onda neýrosonografiýa, kompýuter tomografiýasy barlaglary bellärdi.

Kelle çanagynyň ulalmagy gidrosefaliýa (beýnä suw ýygnanma) keselinde döräp, onuň içki basyşynyň ýokarlanmagy bilen häsiýetlendirilýär.                                      

Siziň gyzyňyzyň beden we psihiki taýdan ösüşi onuň ýaşyna laýykmy?

Lukman gyzyňyzda başga newrologiki bozulma alamatlaryny (aýaklarda döreýän myşsa dartylmalary, çaşylyk, göz almalarynyň ýagdaýynyň üýtgäp durmagy, akyl taýdan ösüşiň yza galmagy) tapmadymy?

Kelle çanagynyň bedeniň başga agzalaryndan uly bolup görünmegi iglilik (rahit) keselinde hem duş gelip biler.

Kadada 3 ýaşly gyzjagazyň kellesiniň gurşawy 45,7-51,3 sm. barabardyr.

Size gaýtadan çaga newropatology lukmanynyň maslahatyny alyp, degişli barlaglary geçmegi maslahat berýäris.

Barlagda kelle çanagynyň ýagdaýy kadaly bolup, gyzjagaz fiziki we psihiki taýdan ýaşyna görä kämilleşýän bolsa we newrologiki bozulmalar ýüze çykmaýan bolsa, Size biynjalyk bolmaga esas ýokdur.Çagada kelle çanagynyň ululygy we görnüşi nesil yzarlaýjylyk häsiýetlere eýerip, uly kelleli ene-atasynyňka hem kybapdaşlyk edip bilýänligini bellemelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2626 gezek okalan

Teswirler (7)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. maksat

salam lukman.menin 6 aylyk gyzym dine gijelerne arkan gaysyp aglayar.men name etmeli

 
  1. wepa

Nerwi ulgamym sowuklan seydip men el-ayagym ysmaz bolup galdy muny oz bashdak yagny hichile licenyasyz masyklar bilen bejergi tapyp bolarmy

 
  1. Yunus

Hormatly lukman yuzumden durtik cykya berzennide shlanga bn gorenlerinde asg dowamly gastirin wsm diyip berdi<br /> kop bejergi alyan peyda yok.

 
  1. Lukman

Hormatly Serdar!<br />Türkmenistanda çaga beýni ysmaz keselini newropatolog lukmanlary bejerýärler.<br />Bejergi keseliň geçiş tapgyryna we bar bolan alamatlara laýyklykda uzak möhletli bolup, ene-atalardan sabyrlylygy talap edýändir. Bejergi we...

Hormatly Serdar!<br />Türkmenistanda çaga beýni ysmaz keselini newropatolog lukmanlary bejerýärler.<br />Bejergi keseliň geçiş tapgyryna we bar bolan alamatlara laýyklykda uzak möhletli bolup, ene-atalardan sabyrlylygy talap edýändir. Bejergi we dikeldiş çäreleri almak üçin Siz welaýat çaga keselhanalarynyň newrologiýa bölümlerine ýa-da Aşgabat şäher çagalar hassahanasynyň newrologiýa bölüminiň lukmanlaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Dowamy
 
  1. Serdar

Salam Lukman beren maslahadynyza!Soragym gen bolmagam atimal Turkmenistanda "serebral paralije"praktikada bejergi islerini gecirilyarmi ya-da Turkmen lukmanlarynyn mumkinciligi barmy? Kop sag bolun!

 
  1. Lukman

Hormatly Serdar!<br />Siziň gelniňiziň göwrelilik döwri nähili geçdi?<br />Dogrum wagty şikeslenme ýüze çykmadymy?<br />Gyzyňyzyň 3 aýlyk ýaşyna çenli beden we psihiki taýdan ösüşi kadalaýykmydy?<br />Gyzyňyz kesellemeden öň meýilnama laýyklykda...

Hormatly Serdar!<br />Siziň gelniňiziň göwrelilik döwri nähili geçdi?<br />Dogrum wagty şikeslenme ýüze çykmadymy?<br />Gyzyňyzyň 3 aýlyk ýaşyna çenli beden we psihiki taýdan ösüşi kadalaýykmydy?<br />Gyzyňyz kesellemeden öň meýilnama laýyklykda keselleriň öňüni alyş sanjymlaryny aldymy?<br />Siziň gyzyňyzda keseliň başlanşy we alamatlaryň toplumy meningit (beýni bardalarynyň sowuklamasy), poliomiýelit (ysmaz keseli) keselleriniň başlanşyna we gaýraüzülmelerine meňzeş. Şonuň ýaly-da, şeýle alamatlar çaga beýni ysmazlygy (detskiý serebralnyý paraliç) keseli üçin mahsus bolup, onuň irki tapgyry 5-6 aýlyga çenli ýüze çyksa, 5-6 aýlykdan 2 ýaşa çenli, dürli görnüşli ysmazlyk ýagdaýy bilen häsiýetlendirilýän II tapgyry dowam edýändir.<br />Bu keseli anyklamak we kesel kesgidi höküminde bellemek, merkezi we periferiýa nerw ulgamy üçin mahsus bozulmalary ýüze çykarmak netijesinde newropatolog lukmanlary tarapyndan amala aşyrylýandyr.<br />Gyzyňyza doly barlagdan soň, anyk kesel kesgidi goýup, bejergi tapgyryny bellemek üçin Gurbansoltan eje adyndaky Enäniň we Çaganyň Saglygyny Goraýyş Ylmy-Kliniki Merkezli Hassahana ýa-da Aşgabat şäher çagalar hassahanasynyň newrologiýa bölümine ýüz tutup bilersiňiz.

Dowamy
 
  1. Serdar

Salam Lukman.Menin 2-yashly gyzym bar 3-aylykda kyn grip gecirdi 2-3 gezek sudryk berdi gyzgyny galyp kan kosendi su wagt herekedi gaty pes kellesini zor tutyar oturyp,yorap,hatda yerinden owrulibem bilenok, beden we psihiki taýdan ösüşi onuň...

Salam Lukman.Menin 2-yashly gyzym bar 3-aylykda kyn grip gecirdi 2-3 gezek sudryk berdi gyzgyny galyp kan kosendi su wagt herekedi gaty pes kellesini zor tutyar oturyp,yorap,hatda yerinden owrulibem bilenok, beden we psihiki taýdan ösüşi onuň ýaşyna laýyk dal.Siz mana maslahat berseniz oran minnetdar bolaryn.Men caga "serebral paralic"barada okap gordum sol kesel bilen hereketleri gabat gelyar.mana haysy ugurdaky lukmana yuz tutmagy maslahat beyarsiniz.Dine bir ugurly bejergi alsak bolarmy ,ya-da kop ugurly Lukmanlar gerek bolarmy.Minnetdarlygymy bildiryarin!!!

Dowamy
 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location