Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SUSTUPESLIGIŇ ALAMATLARY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.86 (7 Ses)

Hormatly Soltanmyrat!

Durmuşda dürli sebäplere görä ýüze çykyp biljek ruhy sustupeslik ýa-da gamgynlylyk ýagdaýlary dürli alamatlar bilen häsiýetlendirilip, olaryň ýüze çykyş derejesi adamynyň nerw ulgamynyň ýagdaýyna, onuň häsiýetine, dürli durmuş ahwalatlaryna bolan garaýşyna, durmuş ýörelgelerine juda bagly bolup durýandyr. Adamda ruhy gamgynlylyk hemme töwerekdäki hadysalara bolan biparhlylygyň döremegi, ukynyň bozulmagy, keýpsizlik, öz peýdasyzlygyňy duýmak, ünsüňi jemläp bilmezlik, işdäniň kesilmegi, kähalatlarda özüňe kast etme pikirleriniň döremegi ýaly alamatlar bilen ýüze çykyp bilýändir. Ruhy gamgynlylygyň ýüze çykyş görnüşleri we alamatlar toplumy barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Gam kölüne batmaň siz..." atly makaladan okap bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1969 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location