Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖZÜM GARAŇKYLAÝAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

Hormatly okyjy!

Ýeriňizden turanyňyzda gözüňiziň garaňkylamagy, beýni gan aýlanşygynyň wagtlaýyn dörän ýetmezçiliginiň ýüze çykandygynyň alamaty bolup biler. Ondan başga-da, ýürek urmalaryň kadasyzlygy (ekstrasistoliýa, aritmiýa), gan azlylyk keseli hem bu ýagdaýyň döremeginiň sebäbi bolup biler. Bar bolan ýagdaýyň sebäbini anyklap, bejergi geçirmek üçin maşgala lukmany we newropatolog lukmanyna ýüz tutmak peýdaly bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<>>>

  • 1618 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. merdan

Fyh

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location