Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

KELLE ÇANAGYNYŇ IÇKI BASYŞY WE SPORT

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Hormatly okyjy!

Sportuň görnüşini kelle çanagynyň içki basyşynyň ýokarlanyş derejesine baglylykda saýlap almalydyr. Sportuň aşa agram salmaýan, dürli şikeslenmelere getirmeýän görnüşini saýlamak howpsyz bolar. Woleýbol, suwda ýüzme, küşt oýnama bilen meşgullanama siz üçin peýdaly bolup biler. Bu mesele babatda size gözegçilik edýän lukman hem, ýagdaýyňyza baglylykda peýdaly maslahatlary berer.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3260 gezek okalan