Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KELLE ÇANAGYNYŇ IÇKI BASYŞY WE SPORT

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Hormatly okyjy!

Sportuň görnüşini kelle çanagynyň içki basyşynyň ýokarlanyş derejesine baglylykda saýlap almalydyr. Sportuň aşa agram salmaýan, dürli şikeslenmelere getirmeýän görnüşini saýlamak howpsyz bolar. Woleýbol, suwda ýüzme, küşt oýnama bilen meşgullanama siz üçin peýdaly bolup biler. Bu mesele babatda size gözegçilik edýän lukman hem, ýagdaýyňyza baglylykda peýdaly maslahatlary berer.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2191 gezek okalan