Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

GÖZÜŇ ÇEKMESINIŇ SEBÄPLERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.88 (8 Ses)

Hormatly okyjy!

Gözüň, has takygy ýokarky gabagyň çekmesi birnäçe sekuntdan birnäçe minutlara çenli dowam edip biler. Onuň döremegini nerw ulgamynyň kesellerinde (meselem, kelle çanagynyň içki basyşynyň ýokarlanmagy) ýüze çykýan nerw-myşsa geçirijiliginiň bozulmagy, dowamly stress ýagdaýlary, emosional sarsgynlylyk, dowamly ýadawlylyk, ýüz nerwiniň alawlama ýagdaýy, käbir himiki serişdeler bilen zäherlenme sebäpleri bilen baglanyşdyryp bolýar.

Köplenç ýagdaýlarda gözüň çekmesi hiç hili bejergisiz hem aýrylyp gidýär. Kä ýagdaýlarda bolsa, gün tertibiniň kadalaşdyrylmagy, dynç alma, ukynyň ýeterlik alynmagy, pustyrnik, pişik dyrnagy, narpyz ýaly rahatlandyryjy otlaryň kabul edilmegi, witaminleriň (ylaýta-da B toparyň witaminleri) içilmegi bu oňaýsyz alamatdan dynmaga kömek berip bilýändir. Bu çäreleriň kömek etmedik ýagdaýynda düýp sebäpleri anyklamak üçin newropatolog lukmanyna ýüz tutmak zerurlygy ýüze çykýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 6100 gezek okalan