Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GAN TABŞYRMA DÜZGÜNLERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.57 (7 Ses)

Hormatly okyjy!

Gan tabşyrma (donorçylyk) garşy ençeme görkezmeleriň içinde beden agramyna hem kesgitlilikler bildirilýär. Donordan (gan berýän adam) bellenen fiziologiki 450 mg. ganyň mukdarynyň alynýandygy sebäpli, bedeniň agramy 58 kg-dan kem bolmaly däldir. Şeýle gatnaşyk bedene ganyň ýitirilmegini oňaýly geçirmäge kömek berýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

*****

  • 1388 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location