Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

GAN TABŞYRMA DÜZGÜNLERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.57 (7 Ses)

Hormatly okyjy!

Gan tabşyrma (donorçylyk) garşy ençeme görkezmeleriň içinde beden agramyna hem kesgitlilikler bildirilýär. Donordan (gan berýän adam) bellenen fiziologiki 450 mg. ganyň mukdarynyň alynýandygy sebäpli, bedeniň agramy 58 kg-dan kem bolmaly däldir. Şeýle gatnaşyk bedene ganyň ýitirilmegini oňaýly geçirmäge kömek berýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

*****

  • 3633 gezek okalan