TAHIKARDIÝANY NÄDIP BEJERMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

Hormatly okyjy!

Tahikardiýa we ýürekde şol esasynda ýüze çykýan gipoksiýa ýagdaýy dürli keselleriň alamatlary bolup biler. Bu alamat newrozlarda, galkan şekilli mäziň işiniň ýokarlanan (tireotoksikoz) ýagdaýlarynda, ýüregiň geçirijilik ulgamynyň dogabitdi näsazlyklarynda, ýüregiň gan aýlanşygynyň ýetmezçiliklerinde, gan basyşynyň ýokarlanmagynda, gan azlylykda, käbir ýokanç keselleriň ýiti döwründe, käbir dermanlaryň (adrenalin, kofein) täsirinden soň, dürli zäherlenmelerden soň biynjalyk edip biler.

Siz newroz ýagdaýyna sezewar bolup, bejergi alyp sagalandygyňyzy belleýärsiňiz.

Size kardiolog lukmanyň maslahatyny alyp, ýygy ýürek urmanyň sebäbini anyklamak üçin barlagdan geçmekligi maslahat berýäris.

Bejerilmedik, uzaga çekýän bu alamat ýüregiň köp güýç sarp edip işlemekligine we tapdan düşmekligine sebäp bolup biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1679 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location