Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝÜREGI KEMÇILIKLI (PAROKLY) DOGLAN ÇAGANY NÄHILI BEJERMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.00 (4 Ses)

Hormatly Nurýagdy!

Ýüregiň dogabitdi kemçilikleri öz ýüze çykyşy boýunça "ak" we "gök" görnüşlere bölünýärler.

"Ak" ýürek dogabitdi kemçiliklerinde deri örtükleri solgun reňkliligi bilen tapawutlanyp, olar birden ýüze çykman hem biler.

Kemçilikleriň "gök" görnüşinde bolsa, ýürekden arteriýa we wena  ganlarynyň gatyşýanlygy sebäpli, deri örtükleri, dodaklar, gulaklar gögümtil öwsüp, çaga aglanda ýa-da emende gögerme has hem bildirip biler.

"Gök" dogabitdi ýürek kemçilikleriniň hem dürli görnüşleri bolup, olar diňe hirurgiki usul bilen bejerilýändir. Bu ýürek kemçilikleriniň çalt gaýraüzülmelere getirýänligi sebäpli, barlag we bejergi üçin haýal etmän kardiohirurg lukmanlaryna ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1537 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location