Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÇAGANYŇ GAÝTARMAGY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.20 (5 Ses)

Hormatly Ejebaý!

Çaga emenden soň biraz mukdarda süýdüň yzyna gaýtmagy adaty ýagdaý höküminde syn edilip, onuň üçin emen çagany biraz wagt dikligine saklap, aşgazandaky howany çykartma ýeterlikdir. Onuň gägirmegi netijesinde hem, emenden soň az mukdardaky süýt yzyna gelip biler. Çagada ýüze çykýan gaýtarma ýagdaýlary iýmit siňdiriş ýollary zeperlendirýän ýokançlyklar, iýmit siňdiriş agzalaryň doga kemçilikleri, dogrumda bolan şikeslenmeler netijesinde beýniniň zeperlenmegi, beden gyzgynynyň galmagy, ýiti wirusly ýokançlyklaryň täsir etmegi sebäpli döräp biler. Eger çagany gaýtalanýan gaýtarma biynjalyk edýän bolsa, sebäbini  anyklamak üçin çaga lukmanyna ýüz tutmak peýdaly bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2388 gezek okalan