Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KLIZMA NÄHILI ÝAGDAÝLARDA ULANYLÝAR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.06 (17 Ses)

Hormatly okyjy!

Içegeleri ýuwmak – klizma etmek esasan, içiň gatanda, käbir lukmançylyk barlaglara, meselem rentgen barlagyna taýynlamak üçin ulanylýar. Klizma etmek üçin ulanylýan suwuň taýynlanşyna üns berilmelidir. Onuň üçin 1-2 litr suw alyp ony gaýnatmalydyr we 36-370C çenli sowatmalydyr. Aşa ýyly ýa-da sowuk suw içegeleriň ýygrylmagyna we agyrylaryň döremegine getirip biler. Eger içiň gatamagy biynjalyk edýän bolsa suwa 200-300 ml zeýtun ýagyny goşmak bolýandyr.

Klizma etmek hemme ýagdaýlarda peýdaly däldir. Käbir gelin-gyzlar ony horlanmak maksady bilen hem ýygy etmäge ymtylýarlar. Içegeleriň ýygy ýuwulmagy onuň mikroflorasynyň (nemli gatlagynda ýaşaýan peýdaly bakteriýalar toplumy) üýtgemegine we içiň geçmegine, ýellenmegine getirip biler. Şeýle-de, içegeleri babasyl keselinde, artbujagyň jaýryklary dörände, gan akma howply ýagdaýlarda ýuwmak rugsat edilmeýär. Klizma edilmezden öň geçirmek üçin görkezmeler lukman tarapyndan bellenilse dogry bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3884 gezek okalan