Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BABASYLDAN IÇ GATAMA DÖRÄP BILERMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Hormatly okyjy!

Uzak wagtlap içiň gatamagy babasyl keseliniň döremegine sebäp bolup biler.

Iç gatamanyň sebäplerini anyklap, bejergi bermekde Size gasteroenterolog lukmanlary kömek berip biler.

Babasyl keseliniň bejergisi babatda S. Niýazow adyndaky bejeriş we maslahat beriş keselhanasynyň, Aşgabat säher keselhanasynyň proktologiýa bölümleriniň proktolog lukmanlaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Bu kesel barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Babasyl keseli" atly makaladan okap bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2052 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location