Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

DOWAMLY GASTRIT KESELINDE BERHIZ TUTMALYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.75 (4 Ses)

Hormatly Şatlyk!

Gastritli näsaglara berhiz tutmak bejerginiň esasy bolup, keseliň ýiti hem-de dowamly döwürlerinde onuň düzümi üýtgäp biler.

Gastroenterolog-lukmanlaryň maslahat bermegine görä, iýilýän iýmitler we içgiler juda sowuk ýa-da gyzgyn bolmaly däldir. Gaty iýmit gowy çeýnelip, günüň dowamynda birnäçe gezek (5-den az däl) az-azdan iýmitlenme dogry hasaplanýar.

Gastritiň ýüze çykyş görnüşine görä, berhizleriň düzümi üýtgäp biler.

Aşgazan şiresiniň pes işlenip çykmasy bilen geçýän gastritlerde ýagly bolmadyk et, balyk, dürli çorbalary, turşy bolmadyk süýt önümleri, täze bolmadyk (düýnki-öňňünki) çörek, süýt, bişirilen ýumurtga, mesge, gowy bişirilen şüleler maslahat berilse, şiräniň köp bölünip çykmasy bilen geçýän görnüşinde bolsa, berhiz onuň işlenip çykmasyny azaltmaga gönükdirilen bolmalydyr.

Onuň üçin berhize ýagly bolmadyk eti, owradylan gök önümlerden taýynlanan ýagsyz çorbalary, ownuk makaron önümleri, mazaly bişirilen dürli şüleleri goşmak peýdalydyr. Şonuň ýaly-da, çaý, kakao, kofe içmäge rugsat berilýär.

Gastrit keselinde tutulmaly berhiziň aýratynlyklary barada ýakyn günlerde saýtymyzda çykjak "Gastrit: görnüşleri, alamatlary, bejergi çäreleri" diýen makalada giňişleýin gürrüň ediler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2068 gezek okalan

Teswirler (2)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Myrat

Hormatly lukman!gastrit keseli ayyrlyarmy ya ayrylmayarmy

 
  1. şatlyk

minnetdar

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location