Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

DIL NÄME SEBÄPDEN GAÝNAÝAR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Hormatly okyjy!

Siziň aýdýan alamatlaryňyza görä, Sizde glossit – diliň sowuklama ýagdaýy döräpdir. Bu ýagdaýyň döremegine diliň şikeslenmeleri (zaýalanan dişleriň gyrasy, süňkler), dili gyjyndyryjy iýmitler (ajy, ýiti iýmit) kabul etmek, bedeniň immunitetiniň peselmegi sebäp bolup biler.

Diliň üýtgemegi B12-witamin ýetmezçilikli gan azlylykda, käbir ýokanç kesellerde hem duş gelýändir. Ýüze çykan ýagdaýda şikeslendiriji faktorlary aradan aýryp, ýokançlyga garşy serişdeler bolan furasilin, kaliniň permanganat (margansowka) ergini bilen agzy çaýkamalydyr. Agyryny aýyrmak üçin agyrsyzlandyryjylary saklaýan (meselem, Kamistad ýa-da lidokainiň çopantelpek oty bilen garyndysy) serişdeleri, ýaranyň bitmegi üçin itburnuň (şipownik) ýagyny, witamin A serişdesini, "Aktowegin", "Winisol" serişdelerini ulanmak maslahat berilýär. Diliň zeperlenmesiniň anyk sebäbini anyklamak üçin lukmana ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1716 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location