GASTRIT KESELI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (6 Ses)

Hormatly okyjy!

Gastrit – aşgazanyň nemli gatlagynyň (köp halatlarda aşaky gatlaklaryň hem) sowuklama keselidir. Ýiti gastrit aşgazanyň nemli gatlagyna ýaramaz iýmitiň, käbir derman serişdeleriň, himiki serişdeleriň, ýokançlyklaryň täsir etmegi netijesinde döreýän bolsa, dowamly gastrit ýiti, gyzgyn iýmitiň, käbir önümçilik zäherleriň, derman serişdeleriniň uzak täsir etmegi netijesinde ýüze çykyp biler.

Gastrit iýmit siňdiriş ulgamynyň başga keselleri bilen hem utgaşykda döräp bilýändir. Gastrit keseliň görnüşleri, alamatlary, bejergi çäreleri, iýmitlenme aýratynlyklary, öňüni alyş çäreleri barada has doly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Gastrit: görnüşleri, alamatlary, bejergisi we berhizi" atly makala bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2184 gezek okalan

Teswirler (3)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Sapar

Gastrit-aşgazan nemli bardasynyň gyzarmagy,sowuklamasy esasynda döreýän keseldir.Meniň piikirimçe ilkinji nobat berhiz tutmak gerekdir.Meselemn günüň dowamynda süýt içmek bolmaz,sebäbi süýdüň düzüminde kazeýin (ýelim)bolup ony organizm özleşdirip...

Gastrit-aşgazan nemli bardasynyň gyzarmagy,sowuklamasy esasynda döreýän keseldir.Meniň piikirimçe ilkinji nobat berhiz tutmak gerekdir.Meselemn günüň dowamynda süýt içmek bolmaz,sebäbi süýdüň düzüminde kazeýin (ýelim)bolup ony organizm özleşdirip bilmez.alma,pomidor,bulgar burçy ýaly gabykly önümlerden gaça durmaly.De nol dermanyny lukmanyň maslahaty bilen içmeli.Ikinji oňurgany barlatmaly,ähli immun düzümini kadalaşdyrmaga erjel gatnaşýan organ oňurgadyr.Gysgaça şeýle.Alla şypa bersin!

Dowamy
 
  1. Saýtyň okyjysy.

Şeker! Ýokarda gastrit... we bejergisi barada makalany okamagy maslahat beripdirler-ä! Okap bileňokmy!?

 
  1. seker

salam menin asgazanym agyryar dokdarlar gastrit keseli diydi nadip bejerip bolyar

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location