Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GASTRIT NAME?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.75 (4 Ses)

Hormatly okyjy!

Adam gastrit keseline dürli içki we daşky sebäpleriň täsir etmegi zerarly duçar bolup, bu kesel hemişe bolmasa hem nesil yzarlama häsiýete eýedir.

Bejergi çäreleri we berhiz hem bu keseliň görnüşine we geçiş aýratynlyklaryna baglylykda bellenilýändir. Gastrit keseliniň sebäpleri, alamatlary we bejergisi barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Gastrit: görnüşleri, alamatlary, bejergisi we berhizi" atly makaladan alyp bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1846 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location