Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ADAMYŇ IÇINDÄKI SOGULJANLAR BARADA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.80 (15 Ses)

Hormatly okyjy!

Adamda döreýän gelmintoz keseli, ony döredýän gurçuklaryň görnüşine görä dürli derman serişdeleriniň (mebendazol, mintezol, pirantel, wermoks) kabul edilmegini talap edýändir. Şol sebäpden hem, degişli barlagdan soň bejergini gelmintolog lukmany bellemelidir.

Bu kesel barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Islenilmedik "myhmanlaryň" keseli: Gelmintoz" atly makaladan okap bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3696 gezek okalan

Teswirler (3)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Рустам

salam lukman.men ozumin saglygymdan nagile dal.yone men gunde kop sapar iyip icyan,iyyan onumlem yokumly.emma men endamyma sinenok iyyanlem.yashym 24,agramym 61kg.name sebapdendigini aytsanyz gaty minnetdar bolardym.

 
  1. Lukman

Hormatly Kerim!<br />Bedende soguljanlaryň bolmagy (gelmintoz keseli) horlanma, ýürek bulanma, içde döreýän agyrylar, artbujakda döreýän gijilemeler bilen häsiýetlendirilip bilner. Dişleri biri-birine gyjyrdatma gurçuk keseline mahsus alamat...

Hormatly Kerim!<br />Bedende soguljanlaryň bolmagy (gelmintoz keseli) horlanma, ýürek bulanma, içde döreýän agyrylar, artbujakda döreýän gijilemeler bilen häsiýetlendirilip bilner. Dişleri biri-birine gyjyrdatma gurçuk keseline mahsus alamat bolman, nerw ulgamyň bozulmalaryndan habar berýär. <br />Bedenden gurçuklary aýyrmak çärelerini anyklamakda Size gelmintolog lukmany kömek edip biler.

Dowamy
 
  1. Kerim

Salam hormatly lukman Men size sheyl sorag bilen yuzlenmekchi Adamyn ichinde soguljan bolsa nahili alamatlar bolup bilyar. Gijelerne dishimi biri birine surtip gyjyrdatyan ichimde sowuljan bolsa sheyle alamat bolmagy mumkinmi. Men sheysheyle...

Salam hormatly lukman Men size sheyl sorag bilen yuzlenmekchi Adamyn ichinde soguljan bolsa nahili alamatlar bolup bilyar. Gijelerne dishimi biri birine surtip gyjyrdatyan ichimde sowuljan bolsa sheyle alamat bolmagy mumkinmi. Men sheysheyle keselden kop wagt bari ejir chekyan

Dowamy
 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location