Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝAŞ ÇAGANYŇ GARNY NÄMEDEN AGYRÝAR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (1 Ses)

Hormatly okyjy!

Täze doglan çaganyň içiniň agyrmagynyň esasy sebäbi içege sanjylarynyň ýüze çykmagy bilen baglydyr. Düzgün bolşy ýaly, bu ýagdaý çaganyň ömrüniň 3-4-nji hepdesinde döräp, bu sanjyly agyrylaryň dowamlylygy ilki 30 minuda deň bolsa, soň olaryň dowamlylygy 2-3 sagada çenli uzalyp bilýändir. Içegeleriň belli bir böleginde ýygrylmalaryň hem-de howanyň artykmaç emele gelmeleriň sebäbi köp dürli bolup biler. Emdirýän enäniň ýellendirýän önümleri iýmegi (sogan, kelem, alma, noýba önümleri), emeli iýmitlenmedäki çaganyň gury süýt garyndylarynyň görnüşiniň çalşylmagy, iýmitlendiriş düzgünleriniň bozulmagy, süýt garyndylary nädogry taýynlamak, emýän wagty çaganyň howany ýuwutmagy içegede döreýän agyrylaryň sebäbi bolup biler. Käwagtlar içege sanjylary çaga bedeninde duş gelýän başga näsazlyklaryň hem alamaty bolup bilerler. Şol sebäpden hem, bu babatda Size gözegçilik edýän çaga lukmany bilen maslahatlaşmak ýerlikli bolar. Täze doglan çagada duş gelip biljek ýene başga ýagdaýlar barada hem doly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Täze doglan çaganyň birinji aýynyň kynçylyklary" atly makala bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1550 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location