AŞGAZANY AGYRÝAN ERKEKLER NÄME IÝMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.11 (9 Ses)

Hormatly Abdylla!

Aşgazanyň agyrmagy dürli sebäplere görä ýüze çykyp, bu alamat köplenç gastrit keseli üçin hem mahsusdyr. (Siz hatyňyzda kesel kesgidini anyk görkezmeýärsiňiz). Aşgazan şiresiniň işlenip çykyş mukdaryna baglylykda, iýmitlenme tertibi hem-de önümleri dürli-dürli bolýandyr. Bu babatda has doly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Gastrit: sebäpleri, alamatlary, bejergisi we berhizi" atly makala bilen tanyşmaklygyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1930 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Okyjy.

Hormatly Lukman! Aşgazan-içege, umunan iýmit siňdiriş ulgamnyň näsazlyklarynyň sebäbi oňurga sütünindäki bozulmalar bolup bilermikä?! Meniň pikirimçe öz ýagdaýymdan çen tutsam, arabaglanşyk bar ýaly.

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location