GYZYLÖDEK BILEN AŞGAZANYŇ BIRIGÝÄN ÝERINDÄKI EROZIÝANY NÄDIP BEJERMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (4 Ses)

Hormatly Abdylla!

Gyzylödek bilen aşgazanyň birleşýän ýerinde eroziýanyň döremegi, köplenç aşgazan şiresiniň yzyna gaýtmagy bilen häsiýetlendirilýän kesel (gastroezafageal reflýuks keseli) netijesinde ýüze çykýar. Aşgazan şiresiniň yzyna zyňlyp, gyzylödegiň nemli örtügini zeperlendirme ýagdaýy aradan aýrylmasa, eroziýanyň doly bitişmegini gazanyp bolmaz.

Bu maksat üçin degişli naharlanyş düzgünini berjaý etmeden başga-da (nahar iýlenden soň öňe egilmeden gaça durma, agşam nahar iýmeden saklanmak, dar eşikleri geýmek, bilini guşamak), başga serişdeler bilen birlikde (antasidler, dofamin reseptorlary togtadyjy serişdeler)  gastroenterologiýada giňden ulanylýan proton pompasyny togtadyjy topara degişli serişdeleri (omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, lansoprazol) ulanma, geçirilen barlaglaryň görkezişi ýaly, has hem peýdaly bolar. Ejeňiz lukmanyň kadaly gözegçiligi astynda boldumy? Bejergi tapgyrlaryny kadaly geçirýäňizmi? Eroziýa kesel kesgidi ezofagogastrofibroskopiýa barlagy netijesinde anyklanyldymy? Häzirki wagtda endoskopiki abzalyň kömegi arkaly eroziw ojaga derman serişdeleri ýetirme usuly hem üstünlikli ulanylýar. Gyzylödegiň eroziýasy kadaly, uzakmöhletleýin, utgaşykly bejergini hem-de lukmanyň kadaly  gözegçiligini talap edýändir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2444 gezek okalan

Teswirler (6)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Aydin

Salam Abdylla ejenizin gyzylodek eroziya keseli govulasdymy namelerden hayyr tapdynyz aytsanyz biz hosal bolardyk

 
  1. batyr

Lukman jogap berayin gayrat edip

 
  1. batyr

Salam lukman! Men Mellori Weysin sindromy. Gyzylodegin asaky boleginin eroziyasy bilen keselledim. 5 gun bejergi aldym,bejergimi oyde dowam edyan.sizden etjek hayystym mana dogry iymitlenman yoluny salgy berseniz hemde garpyzyn iyip bolyanyny ya...

Salam lukman! Men Mellori Weysin sindromy. Gyzylodegin asaky boleginin eroziyasy bilen keselledim. 5 gun bejergi aldym,bejergimi oyde dowam edyan.sizden etjek hayystym mana dogry iymitlenman yoluny salgy berseniz hemde garpyzyn iyip bolyanyny ya bolmayanyny aytsanyz sizden minnetdar bolardym.

Dowamy
 
  1. abdulla

Beren maslahatynyz uchin sagbolun,lukman.

 
  1. lukman

Hormatly Abdulla!<br /> Gyzylödegiň bu zeperlenmesinde ýygy-ýygy,<br />günüň dowamynda 4-5 gezege çenli az-azdan nahar kabul etme maslahat berilýär.Kabul edilýän naharyň gyzgynlygy 40-50gradusdan ýokary bolmaly däldir.Nahar taýynlananda ýagly...

Hormatly Abdulla!<br /> Gyzylödegiň bu zeperlenmesinde ýygy-ýygy,<br />günüň dowamynda 4-5 gezege çenli az-azdan nahar kabul etme maslahat berilýär.Kabul edilýän naharyň gyzgynlygy 40-50gradusdan ýokary bolmaly däldir.Nahar taýynlananda ýagly bolmadyk sygyr etini,balygy,guş etini (guşuň derisi aýyrlan)ulanmak maslahat berilýär.<br />Önümler gaýnadylan,buglanyp bişirilen,owradylan görnüşde bolmalydyr.Gowrulan naharlary iňmekden gaça durmalydyr.Çorba owradylan ýa-da sürtgüçden geçirilen gök önümleri goşma,tüwini,greçkany,süläni süýtde akdyryp bişirmek maslahat berilýär.Ýaglardan birazajyk mesgäni,ösümlik ýaglary ulanmalydyr.Täze bolmadyk bugdaý çöregini, hamyrmaýasyz hamyrdan bişirilen önümleri iýmelidir.<br />Süýji,gowy bişen ir-iýmişleri iýmek, olardan taýynlanan şireleri we mürepbeleri kabul etmek maslahat berilýär.Gök önümlerden kelemi,badamjany,turpy,sarymsagy iýmekden gaça durmalydyr.Içgilerden ýuwanrak demlenen gök çaýy,süýtli kakao içgisini, itburun demlemesini kabul etme rugsat berilýändir.

Dowamy
 
  1. abdulla

hormatly lukman. Ejeme nahili naharlary gok onumlerini,miweleri iymeklik maslahat berilyar. Jogap bermeginizi hayysht etyaris. Sagbolun. Ol nadip semrap biler.

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location