Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AŞGAZAN AGYRYSY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.11 (18 Ses)

Hormatly okyjy!

Siziň beýan edýän alamatlaryňyz gastrit keseli, aç ýagdaýyňyzda bolsa agyrylaryň güýjemeji aşgazanyň baş keseli üçin hem mahsusdyr. Kesel kesgidini anyk kesgitläp, doly bejergi çärelerini bellemek üçin gastroenterolog lukmanyna ýüz tutmagy maslahat berýäris. Keseli anyklamak maksady bilen ezofagogastroduodenoskopiýa barlagyny geçirme netijeli bolup biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<< >>>

 • 6124 gezek okalan

Teswirler (17)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Arslanbek

salam lukman kyn gormeseniz nomerynyzy yazaynda hayst.keselin ujy yokla.sonyn un nira barmaly kime solary bir gurlesjekdim.

 
 1. Annageldi

Salam lukman. Menin gelnimin asgazany agraya. Eyyam 5 6 ay bari asgazan ejir cekya. Iki gezek yzgider palawdan zaherlenme boldy. Biz oz sahermizde lukmanlara bardyk. Hassahanalrda bejergi aldyk. Emma nepi degenok. Gelnim kop wagt bari berhiz...

Salam lukman. Menin gelnimin asgazany agraya. Eyyam 5 6 ay bari asgazan ejir cekya. Iki gezek yzgider palawdan zaherlenme boldy. Biz oz sahermizde lukmanlara bardyk. Hassahanalrda bejergi aldyk. Emma nepi degenok. Gelnim kop wagt bari berhiz tutya. Onda da asgazany agraya. Name bejergisi barka komek etseniz sizden hayyst.

Dowamy
 
 1. osman

Salam lukman men Osman meniñ nahardan soñ sarym gaynayar içim jukurdap ses edyär garnym çišyär muny nähili yol bilen bejermeli maslahat beräyseñiz bu barada

 
 1. Bayram

Kop sag bolun maslahatynyza hemme wagt tapyp jogap ýanyňyza minnetdarlyk bildirýan men shol aýdan kesselrinize heý bir derman maslahat berip bilseniz has hem gowy bolardy haýs edýarin men lukmana gorinmane dogrysy gorkýan

 
 1. Lukman

Baýram!<br /> Siziň her soragyňyzda beýan edýän alamatlaryňyz sizde bar bolan gastrit keseline hem mahsus bolup biler. Ondan başga-da, diliňde döreýän jaýryklar witamin ýetmezçilikleri (esasan hem A,PP,C witaminleri), gan azlylyk, endokrin...

Baýram!<br /> Siziň her soragyňyzda beýan edýän alamatlaryňyz sizde bar bolan gastrit keseline hem mahsus bolup biler. Ondan başga-da, diliňde döreýän jaýryklar witamin ýetmezçilikleri (esasan hem A,PP,C witaminleri), gan azlylyk, endokrin üýtgeşmeleri, diliň alawlama keseli bolan glossit keselinde ýüze çykýan bolsa, diliň ganamagy diliň gemangiomasy keseline mahsusdyr. <br /> Bar bolan alamatlaryň anyk sebäbini anyklamak üçin size stomatolog we gastroenterolog lukmanyna ýüz tutmak peýdaly bolardy.

Dowamy
 
 1. Bayram

Dilimim usti jayryk ka wagt ganaýa lukmana gorinmedim komek et

 
 1. Bayram

Salam hormatly Lukman men siden haystym bar wagt tapyp jogap bermeginizi hays edyan men hemise agzym porsaya hem asgazanym nahar iýenimde agyrýa

 
 1. Bayram

Menin as gazan agyrym bar iýenim ka wagt gaýtýar ozim 24ýasymda bu ýagdaý iki ýyl bari dowam edip gelýar ka wagt gaty erbet tutýa asgazanym koplenç gijelerine bolýa esasanam agsam kan iýen wagtlarym bolýa

 
 1. myrat1313

Asgazan agyrysyny nadip ayyrmaly

 
 1. gulshat

Salam menin 17 yasymdan bari yuzumde duwurtik bar hazir 22 yasymda hayys mana komek edip menin edip gormedik zadym galmady mana maslahat berin.

 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location