Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AŞGAZAN AGYRY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.94 (17 Ses)

Hormatly okyjy!

Öňki beren soragyňyzda, beýan eden alamatlaryňyzdan ugur alyp, sizde gastrit keselini çak etmäge esas döredi. Lukmanyň barlagyndan hem-de geçirilen anyklaýyş çärelerinden soň takyk kesel kesgidiniň bellenýänligini ýene bir gezek  nygtasym gelýär. Gastrit keseliniň bejergisi onuň geçişine (ýitimi ýa-da dowamly), kliniki görnüşine, aşgazan şiresiniň işlenip çykaryş aýratynlyklaryna baglylykda bellenilýändir. Onuň bejergisi ýörite berhizi, aşgazan ýygrylmalarynyň öňüni alýan serişdeleri, aşgazanyň nemli örtügini dikeldiji serişdeleri, iýmit siňdiriş fermentleri, keseliň gowşan döwründe sanator-kurort bejergini geçirmekden düzülen bolup, belli bir iýmitleniş düzgününi talap edýändir. Şular babatda has doly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Gastrit: görnüşleri, alamatlary, bejergisi we berhizi" atly makala bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 6040 gezek okalan

Teswirler (10)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Guwanç.

Meniñ aşgazanym eñilsem agyrýa. Döşimiñ pesi togalanýa, towlap agyryp dur ,agzym ajaýa,.

 
 1. satlyk yegenow

asgazan yaralaryndan gutulmagyn yollary jog garasyan ???

 
 1. Tylla

Ayagyam elim agyryan name derman alsam bolya

 
 1. azada

Asgazanimda ewrozya Keseli bar nadip

 
 1. Akmuhammet Babayew

Hormatly lukman size yuz tutmagymyng sebabi mening gowegiming dashy sanjyp duryar hemde hacanda sanjy bashlasa mening agzyma suw gelyar. Ol name un beyle bolyar men lukmana yuz tutdym we bejergi aldym agyry goyan yaly bolyar bir ay yarym ay yaly...

Hormatly lukman size yuz tutmagymyng sebabi mening gowegiming dashy sanjyp duryar hemde hacanda sanjy bashlasa mening agzyma suw gelyar. Ol name un beyle bolyar men lukmana yuz tutdym we bejergi aldym agyry goyan yaly bolyar bir ay yarym ay yaly gowy bolyar. Sizing gorkezmeleringize garashyan.

Dowamy
 
 1. Aymyrat

Lukman sol asgazan yaralaryndan nadip gutulyp bolya

 
 1. Aymyrat

Salam Lukman asgazanda doreyan icgi yaralary nadip ayryp dynyp bolya eger mumkin bolsa aydayn <br /> Sol yaralar gyzdyryp hic zat iydirenok nadip gutulsak bolya lukman jogabynyza garasyan...

 
 1. lacyn

hormatly lukman jogabynyza garasyan

 
 1. lacyn

salam lukman!MEN 14 yasymda menin yuregim sanjayar dem almam kynlasyar muna name etmeli

 
 1. begenç

mende öykende suw toplandy şona gaeşy name dermanlar alsa bolya

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location