Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

DOWAMLY PARAPROKTITDEN EJIR ÇEKÝÄRIN

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 1.00 (2 Ses)

Hormatly okyjy!

Dowamly paraproktit keseliniň geçiş aýratynlygyny, görnüşini, operatiw bejerginiň görnüşini bilmän, Size maslahat bermek kynçylykly bolup durýandyr. Göni içegeden ýumşak dokumalara tarap emele gelen "ýodajyk" (swiş) doly aýrylmadyk ýagdaýynda, keseliň alamatlarynyň gaýtalanmagy ähtimaldyr. Bu barada Size anyk maglumaty hirurg lukman berip biler. Eger bu şeýle bolsa, gaýtadan operatiw bejergini alma zerurlygy döräp bilýändir. Maslahat üçin Size Aşgabat şäher hassahanasynyň ýa-da Iç keseller hassahanasynyň proktologiýa bölümine ýüz tutmaklygy maslahat berýäris.

Şeýle-de, bu keseliň geçişi we bejergi çäreleri baradaky maglumaty berýän makalanyň ýakyn günlerde saýtymyzda peýda boljakdygyny aýdasymyz gelýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1451 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location