Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

IÝMIT SIŇDIRIŞ AGZALARYŇ NÄSAZLYGY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 2.50 (4 Ses)

Hormatly okyjy!

Siziň arz edýän alamatlaryňyza esaslanyp, iýmit siňdiriş ulgamynyň utgaşykly bozulmasynyň bardygyny çaklamak bolýar. Megerem, aşgazanyň we öt haltanyň işiniň bozulmalary, iýmit siňdirişi üpjün edýän fermentleriň ýetmezçiligine getiripdir. Şol sebäpden içegelerde hem iýmit siňdiriş bozulyp, täretiň suwuk halda, kadasyz bolmagyna getirendir. Beýle ýagdaýlar aşgazanasty mäziň, aşgazanyň, içegäniň alawlama keselleri üçin mahsusdyr. Hemme güman etmeleri aradan aýryp, dogry kesel kesgidini bellemek üçin, Size gastroenterolog-lukmanyň barlagyndan geçme peýdaly bolardy.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1910 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location