Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝÜREK BULANMANYŇ SEBÄPLERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.38 (8 Ses)

Hormatly okyjy!

Ýürek bulanmanyň öňüni almak üçin onuň sebäbini bilmek möhümdir. Köp keseller üçin umumy bolan bu oňaýsyz alamat iýmit siňdiriş ulgamyň keselleri (gastrit, holesistit, gepatit, pankreatit), deňagramlylygy (westibulýar) saklaýan ulgamyň bozulmasy (Menýeriň keseli), gan azlylyk, galkan şekilli mäziň keselleri, nerw ulgamyň şikeslenmeleri, gan basyşyň üýtgemeleri üçin mahsus bolup, degişli keselleriň bejergisi onuň aradan aýrylmagyna ýardam berip biler. Käbir derman serişdeleriň ýaramaz täsiri höküminde hem ýürek bulanma döräp biler. Ýürek bulanmanyň sebäbini anyklamak üçin, ilkinji nobatda maşgala lukmanyna ýüz tutmagyňyzy maslahat berýärin.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2255 gezek okalan

Teswirler (2)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. meret

Men jynsy gatnashyk edemde, sonyna chenli yetip bilemok sebabi (|) yatya. Nam uçin beyle bolya we nadip gutulyp bolar?

 
  1. kuwwat

Hormatly lukman men ayalym bn jyns gatnasygy edemde onki yaly gyjynma bolanok solar barada maslahat bersene

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location