Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

DIFFUZLY ZOB KESELI WE FIZIKI IŞJEŇLIK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.60 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Galkan şekilli mäziň işiniň bozulmalary bilen ýüze çykýan diffuzly zob keselinde ýüregiň işiniň (çalt urmagy), bedeniň alyş-çalyş hadysalarynyň bozulmagy bolup geçýär. Siz öz soragyňyzda geçiren bejergileriňiz we häzir kabul edýän dermanyňyz (eger bejergi geçirýän bolsaňyz), gyzyklanýan sportuňyzyň görnüşi barada maglumat bermeýärsiňiz. Aslynda diffuzly zob keselinde, esasan hem ýüregiň ýygy urmalary bolan ýagdaýynda sportuň çylşyrymly, köp güýji sarp edýän görnüşleri bilen meşgullanmak maslahat berilmeýär. Derman serişdeleri bilen durnukly ýagdaý gazanylandan soň, suwda ýüzme, basketbol, tennis oýunlary ýaly görnüşleri bilen meşgullanma maslahat berlip biler. Dörän ýagdaý babatda has anyk maslahatlary dine size gözegçilik edýän endokrinolog lukmany berip biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2790 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Zoby ayyrmak ucin limon koprak iymeli

Soltan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman mende hem 3-4 yyldan bari 2 derejeli duwunli diffuz zob bar. Men her 6 aydan endokrinologdan bejergi alyaryn.We her gun merkozalil metimol ya da l trioksin dermanlaryny kabul edyarin.Shondada bejergi tasir edenok. Ony duybunden...

Salam lukman mende hem 3-4 yyldan bari 2 derejeli duwunli diffuz zob bar. Men her 6 aydan endokrinologdan bejergi alyaryn.We her gun merkozalil metimol ya da l trioksin dermanlaryny kabul edyarin.Shondada bejergi tasir edenok. Ony duybunden ayyryp bolyarmy?

Dowamy
bibigyz
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location