Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SEMIZLIGIŇ DEREJELERINI NÄHILI ANYKLAMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (30 Ses)

Hormatly okyjy!

Semizligiň derejelerini anyklamaga kömek edýän dürli usullar işlenilip düzülen bolsa hem, semizligiň derejesini bedeniň agramynyň indeksi boýunça kesgitleme has ýörgünli bolup, ol bütin dünýäde ulanylýandyr.

Hasaplama şeýle çeçirilýär: bedeniň agramy (kg) / boýuň inedördül metri. Bu formula boýunça beden agramynyň indeksini kesgitläp, aşakdaky tablisanyň kömegi bilen netije çykaryp bilersiňiz:

 Beden agramynyň indeksi

 Adamyň agramynyň boýuna bolan gatnaşygy

16 we ondan pes

Beden agramynyň aşa ýetmezçiligi

16-18,5

Beden agramynyň ýetmezçiligi

18,5-24,9

Kadaly beden agramy

25-29,9

Beden agramynyň artykmaçlygy

30-34,9

Semizlik I dereje

35-39,9

Semizlik II dereje

40 we ýokary

Semizlik III dereje

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 4029 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Haysy formula bilen hasaplamaly

r
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gowy, gerekli zady ýerleşdiripsiňiz.Her birimiz beden agramynyň indeksini kesgitläp, wagtly wagtynda gözegçilik etsek, semizlik esasynda döreýän keselleriň köküne palta urulardy.

Okuwçy
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Meniñ boýum 180 sm. Agramym 132 kg Sheylelikde
1.80 * 1.80 = 3.24
132÷3.24 = 40.74
Netije Semizlik III dereje.
Dogrumy hasaplanyshy ya yalnysh?

Dayawja)
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men 18 yasymda agramym 65 kg nadip horlanyp bolar maslahat berayin hormatly lukman

Gül
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman!Meniň aýagym agyrýar bu semizlikdenmikä ýa-da sowukdan bolmagy hem mümkinmi

mekan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Mysal üçin, meniň boýum 1.70metr, agramym 60kg. Agramy boýuň kwadratyna bölmeli: 60:1.70²=20,76... Diýmek, kadaly

Okyýjy
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Lukman aga! Mysal getirip görkezen bolsaňyz has düşnükli bordy. Minnetdar!

Gaýgysyz
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Nahili kesgitlemeli formulasyny yazayynda

R
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam hormatly lukman musgul beterleshyan destrfiya erbo keselinin bejergisini aydayn

mekan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

singili nadip ayyrmaly

mekan
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location