Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ZOB

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.25 (8 Ses)

Hormatly okyjy!

Zob – galkan şekilli mäziň ulalmagy bilen häsiýetlendirilýän kesel bolup, bu umumy düşünje mäziň zeperlenmegi bilen geçýän köp kesellerine degişlidir. Galkan şekilli mäziň (GŞM) işiniň üýtgemesine baglylykda zobuň birnäçe görnüşlerini tapawutlandyrylýar: GŞM-iň işiniň peselmegi bilen (ýod ýetmezçilikli ýerlerde duş gelýän endemiki zob), kadaly işiniň saklanmagy bilen (endemiki zobyň başlangyç tapgyry, göwrelilik döwri), mäziň işiniň ýokarlanmagy bilen häsiýetlendirilýän (GŞM-iň adenomasy, Bazedowa keseli) zob.

Demiňiziň gysmagy bolsa, zobuň ulalyp bokurdagy, traheýany basýanlygynyň alamatydyr. Bu ýagdaýa sesiň gyrylmagy, gury üsgülewük ýaly alamatlar, damakda "bir zat bar ýaly" duýgynyň döremegine getirip biler.

GŞM-iň zoby, onuň işiniň bozulmalaryna baglylykda dürli bejergi usullaryny talap edip biler: mäziň işläp çykarýan gormonlarynyň ýetmezçiliginde olary kabul etmek, mäziň ýokary işjeňliginde gormonlary kadalaşdyryjy serişdeleri (meselem, merkazolin), görkezme boýunça radioaktiw ýody ulanma, hirurgiki bejergi.

GŞM-iň işiniň bozulmalaryny anyklap, zobuň ösmeginiň öňüni almak üçin çäreleri bellemek maksady bilen endokrinolog lukmanyna ýüz turmagyňyzy maslahat berýäris.

GŞM-iň bozulmalarynyň hemme beden agzalaryna (ýürek-damar ulgamy, alyş-çalyş ýagdaýlary, önelgelilik kynçylyklary) täsirini ýetirýänligini belläsimiz gelýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3670 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Dilya Charyeva

Salam lukman.Menin ejemin damagynda oz ozumden zob peyda boldy ejem gijeleri yatyp bilenok usgulewik demi gyzmadan bu keselin onuni almagyn yoluny bilseniz bize komek etmegizini hayys edip sorayaryn ejem ucin

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location