Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SÜÝJI KESELI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 2.71 (7 Ses)

Hormatly okyjy!

Süýji keseliniň bejergisi glukozanyň derejesine, näsagyň ýagdaýyna, keseliň görnüşine baglylykda (berhiz tutma, glukozany peseldýän serişdeler, insulin bilen bejergi) endokrinolog lukmany tarapyndan bellenilýändir.

Bu keseliň döreýiş sebäpleri, görnüşi, bejergi çäreleri, öz-özüňe gözegçilik etmegiň düzgünleri barada doly maglumaty almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Süýji keseli" atly makala bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3543 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location