Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ZOB WE SAÇ DÜŞME

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.00 (7 Ses)

Hormatly okyjy!

Galkan şekilli mäzde düwnüň (zobuň) döremegi bu mäziň dürli kesellerinde ýüze çykyp, bu ýagdaý mäziň işiniň ýokarlanmagy ýa-da peselmegi bilen utgaşýandyr.

Saçyň düşmegi bu mäziň gormonlarynyň ýetmezçiliginiň alamaty bolup biler. Bu dörän ýagdaý endokrinolog lukmanyň kadaly gözegçiligini talap edýändir. Düwni aýyrmaga görkezmeler bolmadyk ýagdaýynda hem, gormon bejergini belli bir düzgün boýunça kabul etmek peýdaly bolar. Size lukman tarapyndan kadaly gözegçilik gerek.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3321 gezek okalan

Teswirler (6)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. merdan

Salam lukman 11 ýaşly oglanda da zob bolup bilermi? mümkin bolsa şu barada maskacat berseňiz!

 
  1. Maral

Salam lukman gayrat edip jogap yazayynda

 
  1. Maral

Salam lukman men zob keselim bar "l-traksin "dermany 2ay bari icyan yzgider icman zyyany bolup bilermi ?

 
  1. Muhammet

Salam hormatly lukman, saç düşmesiniň öňüni almak ün näme etmrli?. Saç düşse şol düşýän ýerine sarymsagyň owrudylan görnüşinde suwuny çalsaň peýdasy bamyka?

 
  1. atamyrat

Sac nameden dusyar <br />Gonok hem hic ayrylmayar<br />Name care gorsem bolar

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location