Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

DOWAMLY TEŞNELIKDEN KÖSENÝÄRIN

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (9 Ses)

Hormatly okyjy!

Bedende köp mukdarda peşewiň bölünip çykmasy we şonuň netijesinde suwsuzlanma döräp, teşneligiň ýüze çykmagy buşukdyryjy, ýokary gan basyşa garşy ulanylýan dermanlar we aspirin, insulin kabul edilende, piwo, kofe içgisi, gazlandyrylan içgiler işilende syn edilip bilinýändir. Şeýle-de, duzly tagamlar iýlende (nahar duzy damarlara suwy "çekip" alýar), uzak wagt dymyk, yssy howada bolma we işleme, fiziki işjeňlilik (derleme netijesinde beden suwuklyk ýitirýär) ýagdaýlarynda hem teşnelik döräp biler. Aslynda öz işjeňligine we daşky şertlere baglylykda, bedende alyş-çalyş ýagdaýlary kadaly saklamak üçin adama bir gije-gündizde 1,5-2 litre (6-8 stakan) çenli suw kabul etmek maslahat berilýär.

Ýöne dowamly teşneligiň ýüze çykyp, suwuklygyň aşa köp mukdarda kabul edilmegi galkan şekilli mäziň we galkan şekilli mäziň ýanyndaky mäzjagazyň ýokary işjeňliginde (gipertireoz we giperparatireoz), süýjüli däl we süýjüli diabetde, böwrek kesellerinde (ýiti we dowamly piýelonefrit we glomerulonefrit, böwrek ýetmezçiligi), ýokanç keselleriň ýiti döwründe ýüze çykyp bilýändir. Şeýle-de, beýniniň gipotalamus bölleginde teşneligiň merkezi ýerleşip, dürli bozulmalar (beýniniň täze döremeleri, şikeslenmeleri) onuň kadaly işlemeginde bökdençlik döredip biler.

Eger sizi hiç hili sebäpsiz, dowamly we surnukdyryjy teşnelik biynjalyk edýän bolsa, maşgala we endokrinolog lukmanyň maslahatyny alyp, degişli barlaglardan geçmek peýdaly bolardy.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2678 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Doktor dogry aydypsynyz.Mundan ep esli yyl ozal men kakam sheyle boldy.Tomus gunleri gije ayak aldygyna suw, kompot ichyar,ozal onun yaly daldi.Gije yatyrkada suwsap turya,hem Tualeda kop gatnayady.Son ejem añyp sen gorkez doktora gowulygyn...

Doktor dogry aydypsynyz.Mundan ep esli yyl ozal men kakam sheyle boldy.Tomus gunleri gije ayak aldygyna suw, kompot ichyar,ozal onun yaly daldi.Gije yatyrkada suwsap turya,hem Tualeda kop gatnayady.Son ejem añyp sen gorkez doktora gowulygyn alamty dal dp gezdi,son kakam Barlatsa,Suyji keseli diagnoz goydular.Ashgazan asty mäzi işlemesini goysa sheyle bolyar.Yone kakam ozune Hudayashukur gowy seredyar.Ondan 7 yyl geçdi yone kesel bn göreşyär.

Dowamy
Mary
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam. Anna, ÿokarda Lukman size gowy jogap beripdir. Ÿöne meniñ maslahatym hökman barlagdan geçip, bejergi alyñ. Biperwaÿlyk etmäñ!

Myhman
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location