Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖZÜM...

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.60 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Gözüňize  ýelim daman halatynda gözleri haýal etmän ýuwmaklyk ilkinji geçirilmeli çärelere degişlidir. Kirpikleriňiziň ýelmeşmegine ýol bermäň. Gözüňizi ellemekden, owkalamakdan, basmakdan gaça duruň. Gözüň buýnuz gatlagynyň ýanykly zeperlenmesiniň öňüni almak üçin, haýal etmän göz lukmanyna ýüz tutmak peýdaly bolar. Lukman jübtek bilen gözden ýelim bölejiklerini aýryp, gözleri ýokançlyklardan goramak (meselem, göz damjalary we melhem görnüşde floksal serişdesi) hem-de sikeslenmeden soň gözüň  ýara ýeriniň bitmegi üçin (meselem, korneregel) serişdeleri maslahat berip biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2746 gezek okalan