Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

ÝORKA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.00 (4 Ses)

Hormatly okyjy!

Kesel bilen zeperlenen merjenjigi (hrustalik) aýyrma – gözde döreýän ýorkanyň – kataraktanyň  döwrebap bejergi çäresi hökmünde  bellidir. Bu usul has netijeli bolup, aýrylan merjenjigiň ýerine emeli merjenjigi goýmagy göz öňüne tutýandyr. Lazer  bejergisi diňe ikilenç dörän kataraktada ulanylýar. Ikilenç katarakta wagtyň geçmegi bilen emeli merjenjigiň yzky böleginiň umezlemegi bilen häsiýetlenip, alamatlary bilen hakyky kataraktany ýada salýandyr. Şol ýukajyk barda hem lazer bilen aýrylýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3461 gezek okalan