Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝORKA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.00 (3 Ses)

Hormatly okyjy!

Kesel bilen zeperlenen merjenjigi (hrustalik) aýyrma – gözde döreýän ýorkanyň – kataraktanyň  döwrebap bejergi çäresi hökmünde  bellidir. Bu usul has netijeli bolup, aýrylan merjenjigiň ýerine emeli merjenjigi goýmagy göz öňüne tutýandyr. Lazer  bejergisi diňe ikilenç dörän kataraktada ulanylýar. Ikilenç katarakta wagtyň geçmegi bilen emeli merjenjigiň yzky böleginiň umezlemegi bilen häsiýetlenip, alamatlary bilen hakyky kataraktany ýada salýandyr. Şol ýukajyk barda hem lazer bilen aýrylýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2837 gezek okalan