Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖZÜŇ GYZARMAGY HEM-DE ÝAŞARMAGY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.29 (14 Ses)

Hormatly okyjy!

Gözüň gyzarmagy hem-de ýaşarmagy ýaly alamatlar gözüň nemli örtüginiň (konýuktiwit)  ýa-da gabaklaryň (blefarit) gyrasynyň alawlama ýagdaýlarynda, gözüň allergiki  zeperlenmeleri netijesinde ýüze çykyp biler. Göz düýbüniň ýagdaýyny anyklamak,  bu ýagdaýa getirip biljek ýokançlyklary we allergiki faktorlary kesgitlemek üçin oftalmolog lukmanyna ýüz tutmak zerurdyr. Degişli bejergi serişdeleri doly barlagdan soň berilmelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<>>>

  • 3671 gezek okalan