Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

GÖZÜŇ GYZARMAGY HEM-DE ÝAŞARMAGY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.31 (16 Ses)

Hormatly okyjy!

Gözüň gyzarmagy hem-de ýaşarmagy ýaly alamatlar gözüň nemli örtüginiň (konýuktiwit)  ýa-da gabaklaryň (blefarit) gyrasynyň alawlama ýagdaýlarynda, gözüň allergiki  zeperlenmeleri netijesinde ýüze çykyp biler. Göz düýbüniň ýagdaýyny anyklamak,  bu ýagdaýa getirip biljek ýokançlyklary we allergiki faktorlary kesgitlemek üçin oftalmolog lukmanyna ýüz tutmak zerurdyr. Degişli bejergi serişdeleri doly barlagdan soň berilmelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<>>>

  • 4367 gezek okalan