Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

MOBIL TELEFONYÑ GÖZE ZYÝANY NÄHILIKÄ?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.13 (8 Ses)

Hormatly okyjy!

Mobil telefonlardan çykýan elektromagnit şöhlelenmeleriň uzak täsiriniň diňe gözlere däl-de, bütin bedene zyýany bardyr.  Alymlar şeýle şöhleleriň beýniniň, tüýkülik mäzleriniň täze döremeleriniň, duýdansyz uzaga çekýän kelle agyrylaryň  döreme töwekgelçiligini ýokarlandyrýandygyny belleýärler. Şol sebäpden bu telefonlaryň pes kuwwatlylyk düzgüninde ulanylmagyny, olar arkaly gepleşikleriň dowamlylygynyň 2 minutdan köp  bolmazlygyny, gepleşikleriň arasynyň 15 minutdan az bolmazlyk düzgüniniň berjaý edilmegini maslahat berýärler. Olardan wideoserişde höküminde köp peýdalanylmagynyň gözleriň, ylaýta-da göz merjenjiginiň gan aýlanyşygynyň we ondaky alyş-çalyş ýagdaýlarynyň  bozulmalaryna getirip biljekdigini aýratyn bellemelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 4171 gezek okalan