Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

GLAUKOMANY NÄDIP BEJERMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

Hormatly okyjy!

Gözüň içiniň basyşyny kadalaşdyrmak üçin ulanylýan derman serişdeleri gözdäki suwuklygyň mukdarynyň deňagramlylygyny gazanman, ony emeli saklamaga ýardam berýärler. Bu serişdeler ýagdaýa görä, çalşylmagy ýa-da mukdarynyň üýtgedilmegini hem talap edýändir.

Derman serişdeleriniň netijesiz bolan ýagdaýlarynda, görkezmelere görä hirurgiki bejerginiň görnüşleri ulanylýar. Açyk görnüşli glaukomada skleroektomiýa operasiýasy ulanylyp, hereket edýän suwuklygyň kadaly mukdarynyň hereketi gazanylsa, ýapyk görnüşli glaukomada aýrylan merjenjigiň ýerine emeli linzalary goýma usullary giňden ulanylýandyr.

Derman bejergisiniň uýtgedilmeginiň ýerlikliligi ýa-da hirurgiki bejergisine degişli görkezmeleri anyklamak üçin, Size gözegçilik edýän lukmanyň maslahatyny almak peýdaly bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3456 gezek okalan