BURNUŇ IÇINDE ÖSEN ET

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.29 (7 Ses)

Hormatly okyjy!

Siziň keseliňiz "polipozly rinosinusit" diýlip atlandyrylýar. Burnuňdaky ete hem lukmançylykda "polip" diýlip, ol howply däl çilere degişlidir. Bu keselde burun boşlugynda polip emele gelip dem almany kynlaşdyrýar. Şonuň esasynda hem demgysmanyň döremegi, gepleýşiň üýtgemegi, ýadawlylyk, kellagyry ýaly alamatlaryň döremegi mümkindir. Bu ýagdaýda burnuň dykylmasyny hiç hili derman serişdeler, burnuň içine sepilýän spreýlar hem aýryp bilmeýär.

Poliplary görüp anyklamak üçin Size gulak-burun-bokurdak (otorinolaringolog) lukmanyna ýüz tutma netijeli bolar. Burun boşlugyna ýönekeý usul bilen seredilenden poliplary görüp bolýar. Ýöne lukman Size kompýuter tomografiýasyny geçmegi hem maslahat berip biler. Tomografiýa poliplaryň sanyny, ösüp gelýän ýerlerini we başga-da göze görünmeýän poliplary anyklamaga mümkinçilik berýär.

Polip anyklanandan soň lukman Size bejergi usulyny jikme-jik düşündirer. Köplenç bu ýagdaýlarda operatiw bejergi ulanylýar. Polipi aýyrmak üçin burny kesmegiň zerurlygynyň ýokdugyny belläp, Sizi köşeşdiresim gelýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1141 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location