Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BURUNDA BOLÝAN YSLARYŇ SEBÄPLERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 2.80 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Burundan ysyň gelmeleri dürli sebäplere görä ýüze çykyp biler: burnuň nemli gatlagynyň sowuklamagy (rinit), ýüzde ýerleşýän sunk boşluklarynyň sowuklamagy (gaýmorit), dowamly allegiki täsirlilik, dowamly geçen dümew. Ondan başga-da, burundan gelýän ýaramaz yslar ozena keselinde ýüze çykyp, onuň sebäpleri doly anyklanan däldir. Ol burnuň nemli örtüginiň we süňkleriniň alawlama hadysasy we onuň netijesinde atrofiýanyň döremegi bilen häsiýetlendirilýär.

Burunda yslar parosmiýa keselinde hem döräp biler. Has takygy, adamynyň ys alyjylyk ukybynyň ýitirlendigi sebäpli, adama ýok bolan yslaryň hem "alynýan ýaly" bolmagy mümkindir.

Sebäpleriň köpdürliligini göz öňüne tutup, doly barlagdan geçmek we anyklamak üçin gulak-bokurdak-burun lukmanyna ýüz tutmagy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1316 gezek okalan

Teswirler (2)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. emir

Salam lukmam men gipatit b keselni gecirdim su keseli doly ganyndan ayryp bilyanmi doly ganyndan ayyrmak un name etmeli

 
  1. jemsit

Salam lukman sizin peydaly maslahatynyz gerek. Men dostymyn gozunin das towereginde maydajyk et sekili dugurdejikler bar bu namedenka. Bu ka mahallar gijeya.suna hayys sizin maslahatynyz gerek. Garasyan lukman

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location