Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BURNUŇ GANAMAGYNYŇ SEBÄPLERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.44 (9 Ses)

Hormatly okyjy!

Burnuňyzdan gan gelmeler gan basyşyňyzyň ýokarlanmagy netijesinde döräp biler. Ýokary gan basyşynyň zarbasyna döz gelip bilmedik burnuň gan damarjyklary ýarylyp, gan akma ýüze çykyp bilýändir. Ondan başga-da, burnuň gan damarlarynyň diwarlarynyň gowşak bolmagy, C we K witaminiň ýetmezçiligi, burnuň nemli gatlagynda polipleriň bolmagy, dümew we burnuň nemli gatlagynyň alawlama ýagdaýy netijesinde nemli gatlagynyň üýtgemegi, gan damarlarynyň kadasyz ýygrylyp giňemegi (neýro-sirkulýator distoniýa), ganyň lagtalanşyny peseldýän keseller burundan ýygy-ýygydan ganyň akmagynyň sebäpleri bolup bilerler.

Burundan gan gelmeleriň anyk sebäbini (ýa-da sebäplerini) bilmek üçin size gulak-burun-bokurdak lukmanyna ýüz tutmaklygy maslahat berýärin.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1579 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location