Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BURUN GANAMA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.60 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Adamyny görüp, degişli barlaglary geçirmezden zeperlenmäniň sebäbini kesgitlemek kynçylyk döredip biler. Burundan ganyň gelmegi  ýokary gan basyşynda, bowrek kesellerinde, gan damarlarynyň üýtgemelerinde (meselem, olaryň giňelmegi, gyzamyk, hörezek ýokanç kesellerinden soň), gan kesellerinde (meselem, gemofiliýa-gany lagtalandyryş faktorynyň doga bolmazlygy ýa-da ýetmezçiligi), ýerli ýüze çykýan sebäplerden bolsa, burun germewinde ýerleşýän damar sepleşmeleriň ýüzleý ýerleşmegi, howply bolmadyk täze döremeler (polip), C witaminiň ýetmezçiligi ýaly sebäpleriň täsir etmegi netijesinde ýüze çykyp bilýändir. Çaganyň burny gananda ony köşeşdirip, oturdyp, kellesini öňe egmegiň (gan bokurdaga gitmez ýaly) wajyplygyny ýatladasymyz gelýär. Lukmana ýetilýänçä, burna 3%-li wodorodyň öteturşusynyň ergini, naftizin, galazolin siňdirilen pamyk dykysyny salma, burnuň daşky deşiklerini  burun germewine gysyp saklama peýdaly netijeleri berip biler. Burun ganamalaryň sebäplerini anyklamak üçin jigiňize otorinolaringolog, görkezme bilen gematolog lukmanynyň maslahatyny alma ýerlikli bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2390 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location