Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AGYZ BOŞLUGYNDAKY GANJYMYK SUW NÄMEDEN DÖREÝÄRKÄ?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.75 (4 Ses)

Hormatly okyjy!

Agyzda tüýküligiň ýygnanyp, onuň häsiýetiniň üýtgemegi diş etiniň sowuklamasynda, paradontoz keselinde, C witaminiň ýetmezçiliginde, tüýkülik mäzleriniň sowuklama ýagdaýlarynda ýa-da täze döremelerinde, gaplanan dişleriň çüýräp, kökleriniň zeperlenmelerinde ýüze çykyp biler.

Çilimiň diş etiniň kesellerini beterleşdirýändigini hem bellemelidir (diş etiniň agyrmagy, "gamaşyp" durmagy, ganamagy, ýaramaz yz).

Köp çilim çekýän adamlaryň ýokarky dem alyş ýollarynda nemiň ýygnanmagy hem sary nem görnüşde gakylygyň gelmegini döredip biler.

Sizde irden ardynjyrama, üsgürme bolýarmy? Siziň ýagdaýyňyzy kesgitlemek üçin diş lukmanynyň we otolaringolog lukmanynyň maslahatyny almak gerek bolar.

Hormat bilen, Lukman.

  • 2355 gezek okalan